Teckenspråkigt material

Dokumentation av språk och kultur gällande svenskt teckenspråk.

I samlingarna i Uppsala finns mer än 200 videofilmade intervjuer gjorda på teckenspråk med döva personer som gått i dövskolor i Sverige, samt några intervjuer med döva personer från Norge, Finland och Estland. Intervjuerna ger en historisk inblick i dövas histora och svensk teckenspråkskultur.

Dokumentationsprojekt

Åren 1986−1987 genomförde Sveriges Dövas Riksförbund projektet Dokumentation av gamla tecken och dövas berättelser. Projektet gick ut på att dokumentera ålderdomliga och regionala tecken och dövas minnen för tiden mellan 1900 och 1940. Materialet har övertagits av Isof och förvaras i arkivsamlingarna i Uppsala. Videoinspelningarna har digitaliserats och innehållet har transkriberats till text.

Insamlare

Tomas Hedberg

Språkvårdaren Tomas Hedberg (född 1958) är den som genomfört intervjuerna och lett transkriberingsarbetet. Han är ordförande i Sveriges dövhistoriska sällskap och forskar om dövrörelsens 200-åriga historia med utgångspunkt i bildandet av Sveriges första dövskola, Manillaskolan, 1809.

Han har tidigare arbetat som ombudsman hos Sveriges dövas riksförbund (SDR) med ansvar för språk, bistånd och internationella frågor. Han är efter sitt uppdrag i Wold Deaf Federations (WFD) styrelse, där han lett en förstudie om dövas situation i varje land, nu en hedersmedlem i organisationen.

Tomas Hedberg var redaktör för den tryckta versionen av Svenskt teckenspråkslexikon (SDR 1997) och har publicerat artiklar och videos om persontecken, tecken inom området idrott och bevarandet av dövas kulturarv.