Nyhetsbrev 10 språkcentrum

Isof fortsätter med sitt uppdrag att etablera nationella språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Uppdraget är treårigt 2022–2024. Här kan du läsa hur språkcentrumverksamheten har framskridit.

Delredovisningen inlämnad

Språkcentrumen har enligt regeringsuppdraget redovisat sin verksamhet för 2022–2023. Delredovisningen Språkcentrum finska, jiddisch, meänkieli och romska. Delredovisning december 2023 (Ku2021/02483) är en första redovisning av Isofs regeringsuppdrag att etablera språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. I delredovisningen beskrivs språkcentrumens mångsidiga uppdrag, hur verksamheten har etablerats och vilka aktiviteter som genomförts och startats. I delredovisningen redovisas även för Isofs arbete under 2022 och 2023 med uppdraget att ta fram indikatorer som ska göra det möjligt att följa de nationella minoritetsspråkens utveckling över tid.

Läs mer

Språkcentrum finska, jiddisch, meänkieli och romska. Delredovisning december 2023 Pdf, 1.3 MB. (Ku2021/02483)

Nyhet: Ny delrapport om språkcentrum (19 januari 2023)

Evenemang: Presentation av språkcentrumrapport 15 februari 2024

Föreläsningar sänds digitalt

Under året kommer språkcentrumen att erbjuda Zoom-föreläsningar i olika teman. Den första handlar om delredovisningen och äger rum den 15 februari kl. 16–17. Generaldirektör Martin Sundin inleder och språkcentrumen presenterar sin verksamhet utifrån delrapporten. Anmälan till Zoom-presentationen hittar du här.

Den 15 mars presenterar Språkcentrum meänkieli goda exempel på revitalisering av meänkieli på en Zoom-föreläsning. Mer information om detta kommer att publiceras på webbsidan isof.se/meankieli.

Språkcentrumen erbjuder praoplatser

Praktisk arbetslivsorientering (prao) ska i grundskolan anordnas för alla elever under sammanlagt minst tio dagar från och med årskurs 8.

Språkcentrumen för finska, jiddisch, meänkieli och romska kommer att erbjuda praoplatser. Praoeleven får delta i den pågående behovsinventeringen där språkcentrumen träffar språkbärare, föreningar och organisationer och tar reda på vilka önskemål och förväntningar det finns angående olika revitaliserande insatser. Man kan söka en praoplats vid ett språkcentrum genom att skriva ett mejl med en kort presentation och motivering varför prao intresserar just på ett språkcentrum. Mejladresserna till språkcentrumen hittar du längst ner i nyhetsbrevet. Praoplatserna kommer att erbjudas på de orter där språkcentrumen är lokaliserade, det vill säga finska i Uppsala, jiddisch och romska i Stockholm samt meänkieli i Kiruna och Övertorneå.

Språkcentrumen bistår med kunskap

Alla fyra språkcentrumen var representerade vid Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Helsingborg 23–25 november. Språkcentrumen presenterade sin verksamhet i egen monter och anordnade ett panelsamtal. I samtalet Nationella minoritetsspråk: Utmaningar och Möjligheter lyfte unga språkbärare sina egna erfarenheter och tankar om språkrevitalisering och de insatser som görs. Teman som diskuterades ur ungas perspektiv var exempelvis de största utmaningarna och vad det finns för nya möjligheter för att nationella minoritetsspråk ska kunna revitaliseras.

Språkcentrumen förde även samtal med myndigheter, civilsamhället, lärosäten och enskilda besökare. De olika samtalen bidrog dels till behovsinventeringen, dels till informationsspridning och nätverkande.

Människor pratar vid monter.

Språkcentrums monter på MR-dagarna i november. Foto: Isof.

Språkcentrum romska

Språkcentrum romska anordnar en inspirationsdag i Stockholm den 13 februari 2024. Kulturminister Parisa Liljestrand kommer att närvara och dagen bjuder på samtal, film, musik och mat.

Språkcentrumet har gjort en riktad behovsinventering bland unga resande- och kaleromer. Fyra projektassistenter har träffat ett antal unga språkbärare och fört samtal om önskemål och förväntningar kring språkrevitalisering. De ungdomar som språkcentrumet har träffat har varit tydliga med att språket är en viktig del av identiteten även om man inte kan språket. Det finns också en stark vilja bland dessa ungdomar att lära sig språket särskilt genom olika aktiviteter som matlagning, musik och hantverk.

Du kan följa Språkcentrum romska på Facebook Länk till annan webbplats. och Instagram Länk till annan webbplats..

Språkcentrum meänkieli

Språkcentrum meänkieli arbetar vidare med projekten och behovsinventeringen. Språkcentrumet deltog i Umeå universitets seminarium Finska och Meänkieli 50 år! med ett föredrag om exempel på revitaliseringsarbete. Andra evenemang där Språkcentrum meänkieli har anordnat programpunkter är Kultura23 i Kiruna, Kulturscenen i samband med världscuptävlingarna i längdskidåkning i Gällivare samt vid Meänkieliseminariet i Luleå. Under vårterminen återupptas Fiikkarasti som är digitala träffar för lärare i meänkieli.

Innehållet till Språkpaket på meänkieli för unga har tagits fram. Under 2024 ska paketet förverkligas och lanseras. Vidare pågår arbete med att ta fram inspirationsmaterial för bland annat språkdusch, språkläger och språkkafé.

Planeringen och förberedelserna för språkspärrskursen fortsätter. Målet är att stötta personer som kan meänkieli, men av olika anledningar inte använder språket utanför hemmet.

Språkcentrumet håller på att rekrytera en språkfrämjare till Övertorneå och rekryteringsprocessen är i sin slutfas.

Du kan följa Språkcentrum meänkieli på Instagram Länk till annan webbplats..

Språkcentrum jiddisch

Språkcentrum jiddisch tillsammans med språkvården genomförde den 10 december ett digitalt seminarium tillsammans med Lunds universitet, under rubriken Jiddisch från A till Ö. Seminariet var kostnadsfritt och sändes via Zoom, det riktade sig till vuxna som intresserar sig för jiddisch och lärande.

Bland programpunkterna fanns genomgång och tips på digitala verktyg i jiddischundervisning, utmaningar med att hitta lämpliga och intressanta texter till läsecirklar, samt konkreta metoder och knep för att integrera jiddisch i vardagen.

Under ljusfesten Chanuka/Khanuka togs ett vykort med recept på jiddisch fram som det första i en liten serie om ashkenasiska traditionella jiddischrecept. Kortet kan beställas kostnadsfritt från Språkcentrum jiddisch.

Språkcentrum jiddisch har även medverkat vid ett antal regionala utbildningssammanhang för att berätta om och svara på frågor från regioner samt i ett avsnitt av den nya podcast som Resursbiblioteket för jiddisch startat.

En fjärde språkfrämjare har rekryterats till Språkcentrum jiddisch. Hon börjar sin anställning den 1 februari.

Du kan följa Språkcentrum jiddisch på Facebook Länk till annan webbplats. och Instagram Länk till annan webbplats..

Språkcentrum finska

Språkcentrum finska arbetar vidare med pågående projekt. Under våren 2024 fortsätter utvecklingen av Sverigefinska Lukumummi- ja -vaari- (Läsmormor- och -morfar) - metoden inom projektet Läs på finska. I samverkan med Kulturrådet kommer Kirjastartti-materialet (Bokstart) lanseras på finska under våren 2024. Materialet riktar sig till småbarnsföräldrar och förskolor och har som syfte att stimulera barns språkutveckling.

Myndigheterna ska enligt minoritetslagen särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar. Språkcentrum finska har tagit fram ett verktyg för samrådet. Önsketrädet är en illustration av ett träd i rollup- format och den kan lånas för att genomföra samråd med barn och unga.

De digitala nätverksträffarna för sverigefinska pedagoger återupptas i februari och sker den första torsdagen varje månad. Under våren kommer Språkcentrum finska även att erbjuda digitala föreläsningar och träffar för lärare samt samordnare inom det finska förvaltningsområdet.

Karta.

Under 2023 genomförde språkcentrumet över hundra träffar med olika föreningar och aktörer i olika delar av Sverige.

Under våren 2024 gör Språkcentrum finska en särskild satsning på kommunikation samt utveckling av den finskspråkiga webbplatsen. Språkcentrum finskas arbete går även att följa på Facebook Länk till annan webbplats. och Instagram Länk till annan webbplats..

Språkens pionjärer – i går och i dag

Hösten 2023 inledde etnologen Charlotte Hyltén-Cavallius, som ingår i Språkcentrumens resursteam, projektet Språkens pionjärer – i går och i dag. Ett projekt som dokumenterar erfarenheter och viktiga pionjärinsatser för språklig revitalisering och språkbevarande rörande de nationella minoritetsspråken. I oktober intervjuades sex personer som på olika sätt bidrar och har bidragit till att revitalisera och bevara meänkieli.

Syftet med projektet är att intervjua personer med koppling till de fyra språk som Isof har uppdrag kring (finska, meänkieli, jiddisch och romska) och som arbetar för att revitalisera och bevara språken i Sverige. Utöver intervjuer med nu levande personer kommer projektet även söka efter arkivmaterial som kan spegla viktiga gärningar. Med dokumentationen ges möjlighet att få inblick i minoritetsspråkens samtida och historiska villkor. Materialet kommer att arkiveras vid Isof och kommer fortlöpande att presenteras på Isofs webbplats.

Om språkcentrumen i statliga utredningar

Den 15 november överlämnade Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset sitt slutbetänkande (Slutbetänkande av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset, SOU 2023:68 Länk till annan webbplats.).

Där förslås det att språkcentrum permanentas (s. 659):

Flera förslag handlar om att permanenta pågående insatser. Det gäller bl.a. förslaget om att ge permanenta medel till språkcentrum, resursbiblioteket och bidrag till Folkbildningsrådet. Kostnaderna för att permanenta insatserna bör rimligtvis kunna finansieras inom ramen för nuvarande anslag.

Slutbetänkande av Sannings- och försoningskommissionen för
tornedalingar, kväner och lantalaiset Länk till annan webbplats.
(SOU 2023:68), s. 659

Även i utredningen om judiskt liv (Utredningen om nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige Stockholm 2024,SOU 2024:3 Länk till annan webbplats.) lyfts att Språkcentrum jiddisch bör permanentas. Utredningen skriver följande:

Språkcentrum för jiddisch bör ges en långsiktig finansiering. Verksamheten bör utvecklas i förhållande till arbetet vid resursbiblioteket för jiddisch. Det finns ett fortsatt behov av stöd och kunskap som underlättar för språkbärare att behålla, ta tillbaka och utveckla jiddisch.

Verksamheten inom Språkcentrum för jiddisch vid Institutet för språk och folkminnen är under utveckling. Värdefulla verktyg har tagits fram och samarbeten har initierats. Det finns också ett intresse från det offentliga och allmänheten för verksamheten, exempelvis genom frågor från kommuner om modersmålsundervisning och biblioteksverksamhet. Myndighetens behovsanalys när det gäller jiddisch pågår fortfarande. Därför ser vi ett behov av en långsiktig utveckling av verksamheten.

Utredningen om nationell strategi för att stärka
judiskt liv i Sverige Stockholm 2024 Länk till annan webbplats.
(SOU 2024:3), s.148

En interpellation (2023/24:253 Språkcentrum för nationella minoritetsspråk Länk till annan webbplats.) om språkcentrumen har lämnats till kulturminister Parisa Liljestrand av riksdagsledamot Mirja Räihä (S) där hon ställer frågan om ”ministern och regeringen är beredda att ta steget och utvärdera, och överväga att permanenta, de ekonomiska resurser som tilldelas språkcentrum för nationella minoritetsspråk, med syfte att säkerställa deras långsiktiga överlevnad och fortsatta arbete för att bevara och främja nationella minoriteters kulturarv och språk?”

Ministern svarar att ”Regeringen följer språkcentrums arbete noggrant och tar självklart del av de redovisningar som lämnas av ansvariga myndigheter. Jag har själv besökt språkcentrum för meänkieli i Övertorneå och tagit del av den verksamhet som bedrivs.

Jag kan konstatera att språkcentrumen har bidragit till kunskapsspridning om de nationella minoritetsspråken samt att förutsättningarna för minoritetsspråkens bevarande har förbättrats tack vare språkcentrumens verksamhet.

Förstärkningen av minoritetspolitiken ligger fast och regeringen vill fortsatt prioritera språkcentrum inom ramen för den nationella minoritetspolitiken under 2024. Jag kan inte föregå kommande budgetprocesser men regeringen är angelägen om att fortsatt arbeta för det minoritetspolitiska målet och att bevara och främja de nationella minoritetsspråken. ”

Vi tackar återigen för ditt engagemang i språkcentrumsverksamheten och önskar en skön vårvinter!

/Harriet Kowalski, avdelningschef för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk
Elina Majakari, enhetschef för språkcentrum

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev om språkcentrumarbetet? Läs mer om hur det går till och anmäl dig till nyhetsbrevet!