Ny delrapport om språkcentrum

Från uppdrag till etablerade språkcentrum. I en ny rapport berättar Isof om verksamheten för Nationella språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska.

Välkommen till presentation av rapporten den 15 februari

Den 15 februari kl. 16–17 kommer språkcentrumen att presentera delrapporten. Presentationen sker digitalt.

Rapporten Språkcentrum finska, jiddisch, meänkieli och romska. Delredovisning december 2023 Pdf, 1.3 MB. (Ku2021/02483) är en första redovisning av Isofs regeringsuppdrag att inrätta språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. I rapporten beskrivs språkcentrumens verksamhet hittills.

Språkcentrumen har etablerat sin verksamhet inom Isof, skapat arbetsprocesser såväl internt som externt samt kommit igång med en del revitaliseringsinsatser. I december 2023 hade språkcentrumen tre språkfrämjare i finska i Uppsala, fyra språkfrämjare i meänkieli varav två i Kiruna och två i Övertorneå, tre språkfrämjare i jiddisch i Stockholm och tre språkfrämjare i romska i Stockholm.

Isof arbetar med delaktighet för de nationella minoriteterna genom regelbundna samråd med språkbärarna samt genom styrgrupperna som är knutna vill varje språkcentrum. Under året har Isof också fortsatt arbetet med att ta fram indikatorer för att följa de nationella minoritetsspråkens utveckling över tid. Genom hela processen för Isof en dialog med Sametinget, som har språkcentrum för de samiska språken.

Webbplats och revitaliseringsprojekt igång

Under 2023 ha varje språkcentrum byggt upp varsin webbplats där man samlat information om minoriteternas språkliga och kulturella rättigheter, om språken samt om revitalisering. Samtliga språkcentrum har också sociala mediekanaler.

Språkcentrumen har under 2023 börjat arbeta med flera olika revitaliseringsprojekt. Samtliga projekt grundar sig på behovsinventeringen som görs löpande bland språkbärare.

Språkcentrum finska arbetar bland annat med att anpassa både den finska Lukumummi-metoden och Kulturrådets Bokstartsmaterial för sverigefinska målgrupper. Även Språkcentrum jiddisch och Språkcentrum romska håller på att ta fram Kulturrådets Bokstartsmaterial på respektive språk.

Språkcentrum jiddisch driver projektet Spelbox jiddisch där syftet är att ta fram en samling pedagogiska spel för den som vill använda jiddisch via en spelaktivitet. Spelen är tänkta att kunna användas såväl i hemmiljö som i skolundervisning, föreningsliv och i studiecirklar.

Språkcentrum meänkieli ska ta fram en utbildning för att arbeta med språkspärrar. Många kan meänkieli, men av olika anledningar använder man inte språket utanför hemmet.

Språkcentrum romska har gjort en riktad behovsinventering bland unga kale- och resanderomer. Behovsinventeringen vittnar om att språket är en viktig del av ungas identitet och att de vill gärna lära sitt språk – helst i samband med olika aktiviteter.

Du kan läsa mer om språkcentrumens projekt på sidan Nationella minoritetsspråk: Våra projekt.

Bakgrund

Sedan år 2022 driver Isof språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Nationella språkcentrum ska ge stöd och kunskap som underlättar för språkbärare i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.

I juni 2018 fick Isof i uppdrag av regeringen att utreda hur språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan organiseras. Året därpå redovisade Isof ett förslag på inrättande av språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska. I regleringsbrevet för 2022 fick myndigheten i uppdrag att inrätta dessa språkcentrum.