Utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen (Miljödepartementet)

Remissvar inlämnat av Isof den 29 april 2021.