• Huvudmeny

Om betaversionen

Isof har släppt en betaversion av ett nytt digitalt ortnamnsregister. Betaversionen utvecklas och uppdateras allt eftersom.

Det digitala ortnamnsregistret har vid det här laget funnits tillgängligt i drygt femton år. Under denna tid har mycket hunnit hända i omvärlden, vad gäller såväl teknik som sökgränssnitt, och behovet av ett nytt ortnamnsregister har vuxit sig allt större. Den nya version som nu lanseras innehåller förändringar både på ett ytligt plan och på djupet. Sökfunktionerna är till att börja med begränsade, men de ger tillgång till en mer uppdaterad version av registret än vad som hittills funnits tillgängligt digitalt.

Den gamla versionen av registret kommer tills vidare att finnas kvar, som ett komplement till det nya.

Betaversion

Till att börja med släpps en betaversion med begränsad funktionalitet. Såväl sökfunktioner och gränssnitt som registrets innehåll kommer att fortsätta utvecklas, och vi tar mycket gärna emot synpunkter, förslag och frågor så att vi kan skapa ett så användarvänligt ortnamnsregister som möjligt.

Betaversionen innehåller en enkel sökfunktion som gör det möjligt att söka på hela eller delar av namn. Ytterligare möjligheter att förfina sökningarna kommer att utvecklas i nästa steg. Då kommer det till exempel att bli möjligt att avgränsa sökresultaten geografiskt.

Om betaversionens sökfunktion

Ny datastruktur

I den gamla versionen av ortnamnsregistret gav en sökning träffar på alla arkivposter som matchade sökningen. I den nya versionen får man istället träffar på de ortnamn som matchar sökningen, och när man klickar på ett ortnamn får man fram de arkivposter som är kopplade till namnet. I det nya registret finns det alltså en hierarkisk struktur där ortnamnen är överordnade arkivposterna.

Arbetet med att införa denna struktur pågår och det finns därför fortfarande dubbletter av många namn i registret. Redan nu kan nyordningen förhoppningsvis ändå bidra till att registrets innehåll är lättare att överblicka.

Ett mer uppdaterat innehåll

Det digitala ortnamnsregistret är baserat på de topografiskt ordnade ortnamnssamlingarna som finns vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Det består av ca 3,7 miljoner arkivkort som har skannats och registrerats digitalt. Ända sedan registret skapades har det varit problem med att uppdatera de digitala uppgifterna och likaså med att fylla på med ny information i det digitala registret. Detta har lett till att de fysiska samlingarna är mer uppdaterade än det digitala registret.

Den nya versionen av ortnamnsregistret innehåller nytillkomna digitala arkivposter; framför allt är det hänvisningar till nyutkommen litteratur som har förts in. Det finns dock fortfarande arkivposter i de fysiska ortnamnssamlingarna som inte har kunnat föras in i den nya databasen. Vill man veta om sådana poster finns för ett visst ortnamn eller ortnamnselement går det bra att kontakta oss.

Kontakt

E-post: namn@isof.se

Uppdaterad 04 februari 2021