Vägledning Ortnamnsregistret

Isof har släppt ett nytt digitalt ortnamnsregister. Här hittar du information om hur du söker i den.

Enkel sökning

Skriv in ett ortnamn eller en del av ett ortnamn i sökfältet. Under ”Anpassa sökning” kan du välja om du vill söka på namn som börjar med, innehåller, slutar med eller liknar det du har skrivit in. Du kan även välja att bara få träffar på namn som exakt matchar din sökning, eller att söka med jokertecken. Frågetecken (?) står för ett valfritt tecken. Asterisk (*) står för noll, ett eller flera valfria tecken.

Fler sökalternativ

Välj geografiska områden: Du kan välja att avgränsa sökningen till landskap, län, socken, härad eller land/område. Tips: Om du väljer antingen landskap eller län så anpassar sig listorna över socknar och härader till detta.

Välj namntyp: Du kan välja att söka på bebyggelsenamn, naturnamn, ortnamnselement eller personbenämningar. Som bebyggelsenamn räknas namn på bebyggelser av olika slag (till exempel gårdar, byar och städer) och namn på områden (till exempel socknar och landskap). I kategorin naturnamn ingår namn på naturformationer (till exempel berg, sjöar, skogar och öar), namn på ägomark (till exempel åkrar och ängar) och namn på anläggningar (till exempel vägar, byggnader och fornlämningar). Med ortnamnselement avses delar av ortnamn (till exempel torp, hult, tuna). I kategorin personbenämningar finns inbyggarbeteckningar, gårdsnamn och även några personnamn.

Välj informationstyp: Om du är intresserad av en viss typ av information kan du välja att enbart få fram de ortnamn där sådana uppgifter finns. De tre informationstyperna är belägg, litteraturhänvisning och uppteckning (se vidare nedan under ”Fliken Arkivposter”).

Fliken Ortnamn

Klicka på det ortnamn du är intresserad av för att komma till de arkivposter som är kopplade till namnet. Om du istället klickar på plustecknet i slutet av raden får du upp mer information om ortnamnet.

Sortering: Sökträffarna är sorterade alfabetiskt i första hand och i andra hand på landskap. Du kan i en rullist välja att istället sortera sökresultatet på lokaltyp eller på olika typer av geografiska områden. Klicka i rutan ”Omvänd” om du vill ha fallande ordning istället för stigande.

Fliken Arkivposter

Klicka på texten för en arkivpost för att öppna den i ett eget fönster. Där ser du information om arkivposten och dess arkivkort (om sådant finns). Från detta fönster går det att skriva ut arkivposten eller dela den i form av en länk. Det går även att spara ner själva arkivkortet som bild. Om du har någon fråga eller kommentar om arkivposten får du gärna kontakta oss genom att klicka på knappen ”Frågor och synpunkter”.

Ett annat sätt att visa arkivposterna är att klicka på plustecknet i slutet av raden. Arkivpostens innehåll fälls då ut nedanför. När du använder plustecknet kan du ha flera arkivposter öppna samtidigt.

Arkivposterna är sorterade efter informationstyp: belägg, litteraturhänvisningar och uppteckningar. Du kan läsa mer om de olika informationstyperna här.

Om årtalen för beläggen finns registrerade i databasen är dessa poster sorterade i kronologisk ordning, med det äldsta belägget först. Dock saknas registrerade beläggsår fortfarande för många arkivposter, vilket gör att beläggen tyvärr visas osorterade.

Läs mer om ortnamnsregistret

Isof har släppt ett nytt digitalt ortnamnsregister som utvecklas och uppdateras allt eftersom.

Det digitala ortnamnsregistret har vid det här laget funnits tillgängligt i drygt femton år. Under denna tid har mycket hunnit hända i omvärlden, vad gäller såväl teknik som sökgränssnitt, och behovet av ett nytt ortnamnsregister har vuxit sig allt större. Den nya version som nu lanseras innehåller förändringar både på ett ytligt plan och på djupet. Sökfunktionerna är till att börja med begränsade, men de ger tillgång till en mer uppdaterad version av registret än vad som hittills funnits tillgängligt digitalt.

Den gamla versionen av registret kommer tills vidare att finnas kvar, som ett komplement till det nya.

Ny datastruktur

I den gamla versionen av ortnamnsregistret gav en sökning träffar på alla arkivposter som matchade sökningen. I den nya versionen får man istället träffar på de ortnamn som matchar sökningen, och när man klickar på ett ortnamn får man fram de arkivposter som är kopplade till namnet. I det nya registret finns det alltså en hierarkisk struktur där ortnamnen är överordnade arkivposterna.

Arbetet med att införa denna struktur pågår och det finns därför fortfarande dubbletter av många namn i registret. Redan nu kan nyordningen förhoppningsvis ändå bidra till att registrets innehåll är lättare att överblicka.

Ett mer uppdaterat innehåll

Det digitala ortnamnsregistret är baserat på de topografiskt ordnade ortnamnssamlingarna som finns vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Det består av ca 3,7 miljoner arkivkort som har skannats och registrerats digitalt. Ända sedan registret skapades har det varit problem med att uppdatera de digitala uppgifterna och likaså med att fylla på med ny information i det digitala registret. Detta har lett till att de fysiska samlingarna är mer uppdaterade än det digitala registret.

Den nya versionen av ortnamnsregistret innehåller nytillkomna digitala arkivposter; framför allt är det hänvisningar till nyutkommen litteratur som har förts in. Det finns dock fortfarande arkivposter i de fysiska ortnamnssamlingarna som inte har kunnat föras in i den nya databasen. Vill man veta om sådana poster finns för ett visst ortnamn eller ortnamnselement går det bra att kontakta oss.