Projektet Nya göteborgare – Berättelser om liv, migration, religion och språk

Projektet Nya göteborgare vill ge röst åt de individer som själva bor i de stadsdelar som beskrivs som utsatta.

Projektets syfte är att genom intervjuer dokumentera, bevara, tillgängliggöra och sprida kunskaper om erfarenheter och minnen från personer som kommit till Göteborg under perioden 1960-2000-talet. De göteborgare som delat med sig av sina berättelser har bakgrund i mellanöstern och Afrika, grupper som i allra högsta grad är underrepresenterade i folkminnesarkivens samlingar. Intervjuerna har gjorts av lingvisten Ratiba Hanoush, som migrerat från Aleppo i Syrien till Göteborg år 2015. Åren 2016 till 2019 arbetade hon vid Institutet för språk och folkminnen, Göteborg. Intervjuerna är införlivade i Isofs samlingar till gagn både för etnologisk-folkloristisk, religions- och språkvetenskaplig forskning, men framförallt för framtidens göteborgare som söker kunskap om sin historia.

Bok under 2022

Intervjuprojektet resulterar i en bok som beräknas komma under 2022. Här presenteras ett urval av berättelserna tillsammans med ett antal kontextualiserande bidrag. Etnologen Charlotte Hyltén-Cavallius undersöker migrationsberättelser, religionsvetaren Göran Larsson skriver om religion och identitet medan Maria Löfdahl och Lena Wenner, båda språkvetare, diskuterar svensk- och modersmålsundervisningen, dess förändring och betydelse. I boken står ett trettiotal enskilda göteborgares berättelser i fokus. Det är i Göteborg med omnejd de intervjuade som boken bygger på lever i dag, och det var också hit många av dem kom när de började sina liv i Sverige. Men även om berättelserna utspelar sig i specifik göteborgsk miljö lyfter de allmängiltiga frågor, framförallt upplevelsen av att lämna sitt hem bakom sig och att tvingas skapa sig ett nytt liv. Det är en erfarenhet som delas av många av dagens svenskar.

Syftet med boken är att göra olika röster hörda och göra olika bilder av Göteborg tillgängliga för allmänheten – inte minst från delar av staden som ofta beskrivs i generaliserande termer ur ett utifrånperspektiv.

Projektinformation

Projektdeltagare

  • Maria Löfdahl, forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
  • Fredrik Skott, avdelningschef, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
  • Lena Wenner, forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
  • Charlotte Hyltén-Cavallius, forskningsarkivarie minoritetskulturer , Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
  • Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Ratiba Hanoush, projektassistent, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Pågår
Januari 2016 – våren 2022

Samverkan
Projektet är ett samverkansprojekt med forskare vid Göteborgs universitet.

Resultat/kunskapsförmedling
En populärvetenskaplig bok.