Namnbloggen

Maj och Juni

I Njurunda socken i Medelpad ligger byarna Maj och Juni och tätorten Juniskär. Namnen ger ofrånkomligen associationer till månadsnamnen maj och juni, men som många säkert anar, är ursprunget ett annat.

Maj efter sank äng

Bynamnet Maj skrivs på 1500-talets början Madhi och liknande och innehåller av allt att döma ordet mad ’sidlänt sank äng’. Byn ligger invid ån Majån. På andra sidan ån ligger byn Gomaj (skrivs Gummaay 1535, Gumade 1545). Ordet mad är i huvudsak sydsvenskt, men det finns belagt i en Medelpadsurkund från 1500-talet.

Älv.

Älven Ljungan.

Juni — efter besvärliga forsar?

Bynamnet Juni skrivs (i) Wgnø 1472 och (i) Wnny 1535. Namnet är svårtytt. Det skulle kunna innehålla den närbelägna älven Ljungans äldre namn *Oghn, som motsvarar fornisländskans ógn ’fruktan’. I nedersta delen av Ljungan finns det gott om forsar, som kan ha tett sig besvärliga. Den nuvarande namnformen har uppstått genom att prepositionen i har smält samman med det ursprungliga älvnamnet. På samma sätt kan den nutida namnformen av bynamnet Juni förklaras.

Tärorten Juniskär har vuxit upp kring ett fiskeläge, som väl har använts av bönder från Juni.