Nyhetsbrev 1 språkcentrum

I januari i år påbörjade Isof planeringsarbetet inför inrättandet av språkcentrum, med målet att flera av dem ska kunna inrättas under 2022. Med stöd av olika kompetenser inom myndigheten och inspel från samråden drivs arbetet framåt. På vår språkcentrumwebb kan du läsa om arbetets framfart: isof.se/sprakcentrum.

Översättning till romska

Här hittar du översättning av sidan till romska. Övriga översättningar hittar du längst upp på sidan via Other languages.

Flera samråd har hållits

I februari månad har Isof hållit flera olika samråd inom de olika språken – dels samråd med organisationer som företräder de nationella minoriteterna, dels öppna samråd för alla som talar eller är intresserade av språken. Sammanlagt har vi genomfört nio samråd och träffat 125 personer. Det har även funnits möjlighet för den som vill att via ett webbformulär bidra med synpunkter och tankar.

Vid samråden har vi bland annat diskuterat arbetet kring verksamheterna och hur nationella minoriteter kan ges möjlighet till inflytande genom styrgrupper för vart och ett av språkcentrumen. Dialog har även förts kring styrgruppernas sammansättning och ansvar.

Nominera till styrgrupper

I mars månad kan du som privatperson eller den organisation du eventuellt tillhör nominera kandidater till den styrgrupp som ska skapas för varje enskilt språkcentrum. Du kan nominera personer som du tror kan tillföra kunskap till arbetet med språkcentrum, men det är viktigt att personen i fråga vet om och godkänner nomineringen. Läs mer om styrgrupper och hur nomineringen går till på vår webbsida isof.se/sprakcentrumstyrgrupper.

Styrgruppernas roll före språkcentrumetableringen blir att följa Isofs arbete med att bygga upp verksamheten och ge oss stöd och råd i det arbetet. När språkcentrumen väl har etablerats sammanträder styrgrupperna cirka fyra gånger per år.

Verksamhetsbeskrivningar

Nationella språkcentrum ska ge stöd och kunskap som underlättar för språkbärare i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige. Vid samråden har verksamhetens innehåll diskuterats och det har funnits möjlighet att lyfta önskemål och bidra med kunskaper som rör de enskilda språkens förutsättningar och behov.

Resultatet av dialogerna kring verksamheten kommer att ligga till grund för en första verksamhetsbeskrivning av de olika språkcentrumen. Den planerade inriktningen för vart och ett av dem kommer sedan att följas upp och diskuteras i styrgrupperna under våren.

Tjänster ska lysas ut

Med utgångspunkt i den verksamhet som ska bedrivas vid språkcentrumen har Isof börjat planera hur verksamheterna ska bemannas. Under våren kommer flera tjänster att lysas ut och spridas på vår webbsida isof.se/sprakcentrum samt via nyhetsbrevet, Isofs LinkedIn-sida och andra kanaler. Håll utkik efter kommande tjänster och sprid gärna utlysningarna bland intresserade!

Dialog om lokaler

Språkcentrum kommer att inrättas för finska i Uppsala, för jiddisch i Stockholm, för meänkieli i Kiruna och Övertorneå samt för romska i Stockholm. Just nu för vi dialoger med kommuner och myndigheter om eventuella lokalsamarbeten på de olika orterna. Vi kommer att berätta mer om detta i kommande nyhetsbrev.

Dina synpunkter är viktiga

Vi uppskattar det stora engagemang och intresse som finns inför inrättandet av nationella språkcentrum och har genom samråden och insamlade synpunkter fått med oss viktiga tankar och idéer till det fortsatta planeringsarbetet. Nästa nyhetsbrev kommer att publiceras i slutet av mars. Om du har frågor och synpunkter om vårt arbete med inrättandet av språkcentrum får du gärna kontakta oss via e-postadressen sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer, projektledare för språkcentrumarbetet på Isof

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev om språkcentrumarbetet? Läs mer om hur det går till och anmäl dig till nyhetsbrevet!