Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

Isofs uppdrag att inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska.

I regleringsbrevet för 2022 fick Isof i uppdrag att inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska. Under året startades språkcentrum för finska i Uppsala, för jiddisch i Stockholm, för meänkieli i Kiruna och Övertorneå samt för romska i Stockholm.

Du kan läsa mer om språkcentrumen på våra sidor för Nationella minoritetsspråk:

Bakgrund till språkcentrumuppdraget

I juni 2018 fick Isof i uppdrag av regeringen att utreda hur språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan organiseras. En första delredovisning lämnades i februari 2019, med förslag på inrättande av språkcentrum för finska och meänkieli. I oktober samma år lämnade Isof in en slutredovisning med förslag på inrättande av språkcentrum för jiddisch och romska.

Läs delrapport Språkcentrumutredningen 2019 Länk till annan webbplats.

Läs slutrapport Språkcentrumutredningen 2019 Länk till annan webbplats.

I oktober 2021 aviserade regeringen en historisk satsning på nationella minoritetsspråk och i regleringsbrevet för 2022 fick Isof i uppdrag att inrätta språkcentrum enligt de förslag som Isof tidigare lämnat in inom ramen för språkcentrumutredningen.

Varför behövs språkcentrum?

I riksdagsskrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282) konstaterar regeringen att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av såväl identiteten som kulturarvet för de nationella minoriteterna. Men de nationella minoritetsspråken är hotade på så sätt att antalet talare minskar. Därför behöver samhället på olika sätt uppmuntra och göra det enklare för dem som talar språken att föra kunskaperna vidare till nästa generation. Annars är risken stor att språken dör ut. Med språken riskerar även stora delar av identiteten att försvinna för de som tillhör de nationella minoriteterna.

Språkrevitalisering innebär att ett språks överlevnadschanser ökar genom att nya talare tillkommer eller genom att talare som har lite kunskap i språket lär sig mer. Språkcentrum är en beprövad insats för att revitalisera nationella minoritetsspråk, med fokus på språkens överlevnad och språkbärarnas rättigheter. Arbetet på språkcentrum ska alltså underlätta för språkbärare i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.

Vad ska språkcentrumen göra?

Nationella språkcentrum ska ge stöd och kunskap som underlättar för språkbärare i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.