Framgång för små språk

Hur kan de små språken i Norden stärkas? Hur kan vi lyckas med språkrevitaliseringsarbete? Vilka framgångsfaktorer finns? I en forskningsöversikt från Isof medverkar experter och forskare från hela Norden med exempel.

Bokomslag.

Många små språk i Norden har försvagats och används inte överallt i samhället eller är till och med hotade till sin existens. Med små språk menas de nationella minoritetsspråken och andra små språk i Norden som har relativt få talare och en officiell status.

Översikten Framgång för små språk Länk till annan webbplats. ger en samlad kunskapsbild över språkstärkande arbete och innehåller artiklar samt en checklista med framgångsfaktorer som kan användas för att förbättra arbetet med revitaliseringen av små språk.

I forskningsöversikten kan du ta del av olika exempel från hela Norden, bland annat Grönland, Sverige, Norge, Finland, men också från andra delar av världen såsom Hawaiiöarna. Du får läsa om små språk i ett europeiskt perspektiv, i ett nordiskt perspektiv, om kartläggning, språkteknologi, myndigheters, skolors och mediers roll med mera. Översikten vänder sig främst till myndigheter och tjänstemän, men alla som arbetar med revitalisering av de små språken kan ha nytta av den.

Att stärka ett språk är krävande. (…) Arbetet med att stärka språk är samtidigt en process som aldrig kan avstanna. Ett levande språk förutsätter nämligen att språket används och utvecklas. Varje språk som är i behov av att stärkas är dessutom unikt och likaså är situationen som språket befinner sig i. I denna översikt framgår samtidigt att vissa omständigheter återkommer i stärkande arbeten som anses framgångsrika. Omständigheter som anses vara avgörande i arbetet med att framgångsrikt stärka ett språk.

Ur Framgång för små språk

Annika Pasanen berättar om tre framgångsfaktorer

Undertexter och syntolkning. Filmen har undertexter. Klicka på ikonen T i det nedre högra hörnet i filmspelaren för att få fram undertexten. Filmen är också transkriberad. Aktivera transkribering i filmspelaren (ser ut som en pratbubbla med streck i).

Använd checklistan!

Checklistan i översikten innehåller kortare beskrivningar av framgångsfaktorerna. För förklaringar och situationer som sätter in faktorerna i ett sammanhang finns hänvisningar till artiklar i översikten.

Använd checklistan genom att utgå från den egna verksamheten. Fundera på hur faktorerna kan hanteras. Omvandla framgångsfaktorerna till den egna verksamheten och situationen.

De 11 framgångsfaktorerna

 1. Bakgrundskunskap
 2. Målsättning
 3. Ansvar
 4. Realism
 5. Etablerad struktur
 6. Kreativitet och flexibilitet
 7. Sprida kunskap
 8. Erkännande och omgivningens inställning
 9. Viljan att använda språket
 10. Tolerans i språkgruppen
 11. Uppföljning och revidering.