Demokratin 100 år

2021 är det 100 år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen. Isof och flera andra myndigheter har därför fått i uppdrag av regeringen att genomföra aktiviteter och insatser för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden.

Allas rätt till språk och kultur

Isof är både en språkmyndighet och en kulturarvsmyndighet och vår verksamhet ska leda till att de nationella målen för språkpolitiken och kulturpolitiken uppfylls. Inom ramen för demokratiuppdraget har vi valt att särskilt uppmärksamma rätten till språk och kultur, som är grundstenar i vårt arbete med satt samla in, bygga upp och sprida kunskap om språk och kultur i sverige.

Rätten till språk

Isof har i uppdrag av regeringen att följa tillämpningen av språklagen och verka för att den offentliga förvaltningen använder svenska som huvudspråk och de nationella minoritetsspråken enligt gällande lagar och förordningar. Enligt språklagen har alla i Sverige rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. Tillgång till språk är ytterst en fråga om demokrati, och mycket av ansvaret ligger hos myndigheter, kommuner och regioner som har skyldigheter att ge enskilda människor den tillgången.

I vår kunskapsbank om språkpolitik och språklagar kan du lära dig mer om rätt till språk och om språkpolitik och språklagar i Sverige.

Rätten till kultur

Isof har arkiv med berättelser och kunskap om språk och kultur från mitten av 1800-talet fram till i dag. Vi samlar också in berättelser och kunskap om vår tid så att arkiven blir en levande minnesbank över språk och kultur i Sverige. Alla i Sverige har rätt att ta del av allt detta och kan dessutom bidra till kulturarvet med sina berättelser om språk, kultur och vardagsliv. Tillgång till kultur och kulturarv är i allra högsta grad en fråga om demokrati, det handlar om att ge alla möjlighet att ta del av och bidra till vårt kulturarv.

I vår kunskapsbank om kulturpolitik och kulturarv kan du lära dig mer om rätt till kultur och om digitalt kulturarv i Sverige.

Demokratikalendern

Inom ramen för demokratiuppdraget har Isof tagit fram en demokratikalender som ska höja kunskapen om allas rätt till språk och kultur och få fler att bli medvetna om språkets och kulturens roll i demokratin. Kalendern innehåller 24 luckor där vi lyfter fram innehåll på vår webbplats eller i våra digitala arkiv- och språktjänster med den gemensamma nämnaren demokrati: rätten och tillgången till språk och kultur. Kalendern publiceras mellan den 1 och 24 december och vi släpper en lucka varje dag.

Uppdraget Demokratin 100 år

I regleringsbrevet för 2021 fick Isof i uppdrag av regeringen att inom myndighetens befintliga anslag genomföra aktiviteter och insatser för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden. Inom ramen för uppdraget samverkar Isof med Kommittén Demokratin 100 år som samordnar alla de demokratifrämjande aktiviteter och insatser som nu genomförs av kommuner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och fler aktörer i landet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen den 7 april 2022.