Projektet Antiziganismen och samlingarna

Forskningsprojektet Antiziganismen och samlingarna – kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet pågick 2016–2019.

Bakgrund och syfte

I folkminnesarkiv och på museer finns det gott om material från 1900-talet som handlar om romer och resande. Det kan handla om frågelistor, uppteckningar, fotografier, tidningsklipp, anteckningsuppgifter, beskrivningar och urval av föremål eller berättelser. Men sällan har de som materialen handlar om fått komma till tals. I stället speglar materialen till stor del snarare majoritetsbefolkningens syn på romer och resande. Att närma sig sånt material kan vara svårt, eftersom de inte sällan innehåller fördomar och stereotypiska kategoriseringar.

Hur ska dessa samlingar förstås? Hur och i vilka sammanhang skapades de och hur användes de i sin samtid, inom och utom det kulturhistoriska fältet? Kan de användas i dag, och i så fall hur? Frågor som dessa var grundläggande i forskningsprojektet, i vilket vi återvände till befintliga samlingar för att skapa förståelse för dem genom kritisk granskning av samlingarna, tillkomsten av dem och ingående studier av ett par av huvudaktörerna bakom dem. Vi fokuserade på de sammanhang, strukturer och aktörer som skapat samlingarna och informationen i dem, snarare än de människor som samlingarna skulle berätta om.

Om projektet

Projektet anslöt till det internationella, interdisciplinära forskningsfältet romani studies, som omfattar ämnen som till exempel historia, etnologi, sociologi och statsvetenskap. Projektet ingick även i ett förnyat och växande forskningsfält som fokuserar på kunskapsproduktionen vid folkminnesarkiven, och som söker efter nya metoder förankrade i samtida teori att närma sig gamla samlingar.

Projektet ingick också i Isof:s forskningsprojekt ”Nya perspektiv på gamla minnen – att återanvända folkminnessamlingarna” tillsammans med Susanne Nylund Skog och Fredrik Skott.

Publikationer och länkar

Publikationer

Fernstål, Lotta & Charlotte Hyltén-Cavallius 2020. Ett lapptäcke av källor. Kunskapsproduktion om romer och resande vid arkiv och museer. Nordic Academic Press: Lund.

Fernstål, Lotta & Charlotte Hyltén-Cavallius 2019. To stage a minority group – the folklorist Carl-Herman Tillhagen and the photographs in the collection Sweden’s gypsies at the Nordic Museum. ARV. Nordic Yearbook of Folklore. The Royal Gustavus Adolphus Academy: Uppsala.

Fernstål, Lotta och Charlotte Hyltén-Cavallius (red) 2018. Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens. Deras härkomst, lefnadssätt, språk. m. m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? En uppsats av Christfrid Ganander Länk till annan webbplats.. Nordic Academic Press: Lund.

Hyltén-Cavallius, Charlotte Fernstål, Lotta. 2020. “…of immediate use to society”. On folklorists, archives and the definition of “others” Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. Volume 12, Issue 1, 2020 Länk till annan webbplats.: 141-172. Linköping: Linköpings University Electronic Press

Hyltén-Cavallius, Charlotte & Fernstål, Lotta (submitted). Tala tillbaka. Att berätta sitt liv från en minoritetsposition. Tidsskrift for kulturforskning. Novus forlag.

Hyltén-Cavallius, Charlotte & Fernstål, Lotta (submitted). “I was born here” – positioning by origin, colour and citizenship in a conversation between a collector and a Roma family in the 1950’s, Sweden. Ethnologia Europaea.

Projektinformation

Projektdeltagare

  • Charlotte Hyltén-Cavallius, forskare minoritetskulturer, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
  • Lotta Fernstål, forskare, Historiska museet

Pågår
2016 –2019

Finansiering
Projektet finansierades 2016–2019 av Kulturrådets och Riksantikvarieämbetets medel för centrala museers forskning.