Lär dig mer om samiska

De samiska språken är gränsöverskridande och talas huvudsakligen inom Sápmi. Urfolket samerna omnämns i Sveriges grundlag och de samiska språken är både urfolksspråk och nationella minoritetsspråk. 

hissad flagga

Den samiska flaggan.

Ett urfolk, eller ursprungsfolk, härstammar från folkgrupper som redan bodde i ett land eller i ett geografiskt område när det erövrades eller koloniserades eller när nuvarande statsgränser fastställdes och som har behållit sitt eget språk, sin egen kultur och sina egna sedvänjor.

Områden där samiska talas

De samiska språken är gränsöverskridande och talas huvudsakligen inom Sápmi, samernas traditionella utbredningsområde. Det sträcker sig från Kolahalvön i Ryssland, över finska Lappland, via landskapet Lappland i norra Sverige samt landskapen Jämtland, Härjedalen och norra Dalarna till Norges kust och inland. Samiska talas även utanför detta område eftersom samerna i dag bor även i andra delar av Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Nationellt minoritetsspråk och rättigheter

Sedan 1992 har det funnits språklagar i Finland och Norge som gett samerna möjlighet att officiellt använda sitt eller sina språk i ett antal kommuner i norra Finland och Nordnorge. I Sverige infördes en ny minoritetspolitik när riksdagen antog en proposition om nationella minoriteter i Sverige. Samtidigt ratificerades Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels­ eller minoritetsspråk. Detta resulterade i en språklag för samiska som började gälla år 2000 inom de fyra nordligaste inlandskommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplog. I och med detta fick samerna laglig rätt att använda samiska vid kontakter med förvaltningsmyndigheter och domstolar.

Numera är det samiska förvaltningsområdet utvidgat. År 2021 omfattade det 25 kommuner. Varje kommun har ansökt om att få vara en samisk förvaltningskommun eftersom det finns samisk befolkning i kommunen. Att vara samisk förvaltningskommun innebär att man har ett särskilt ansvar att skydda samernas språk och kultur och att vårda de samiska språken. Man brukar säga att man revitaliserar språken, det vill säga försöker återuppväcka dem.

Kommunen ska erbjuda förskola samt äldreomsorg på samiska. Kommunerna behöver därför se till att det finns personal som behärskar de samiska språken. De ska också främja samiskt kulturliv och ge service på samiska när samer vänder sig till kommunen. Samiska barn har rätt till undervisning i samiska i skolan. Det gäller även barn som bor utanför de samiska förvaltningskommunerna.

Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet som bedriver skolor på fem orter: Dearna/Tärnaby, Jåhkåmåhkke/Jokkmokk, Jiellevárre­Váhtjer/Gällivare, Giron/Kiruna och Gárasavvon/Karesuando.

Antal talare

Det saknas statistik på hur många som talar de samiska språken och en uppskattning är att cirka 17 000 personer talar nordsamiska, varav ungefär 6 000 i Sverige. Lulesamiska talas av uppskattningsvis 800 personer i Sverige. Cirka 700 personer talar sydsamiska i Sverige och Norge. Umesamiska och pitesamiska har talare men det finns ingen tillförlitlig statistik över antalet. I boken ”Sveriges språk i siffror” skriver Mikael Parkvall att det finns 15 000– 20 000 talare i hela det samiska området, varav en fjärdedel i Sverige.