Hållbarhetstermgruppen

En arbetsgrupp för tydliga termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling.

Arbetsgruppen samordnas av Språkrådet, och består dels av sakkunniga som representerar olika delar av kunskapsområdet, dels av aktörer som har till uppgift att kommunicera kunskapen till en bred målgrupp. I gruppen finns representanter från olika vetenskapliga discipliner, samt från myndigheter, media och intresseorganisationer. De färdiga termposterna publiceras löpande i Termlista för hållbar utveckling och i Rikstermbanken. Syftet med arbetet är att underlätta kommunikation och kunskapsspridning mellan exempelvis forskare, journalister, politiker och allmänhet.

Deltagare

Språkrådet bidrar med språklig kompetens: Åsa Holmér och Karin Webjörn är erfarna terminologer, och Linnea Hanell är diskursanalytiker verksam inom ett forskningsprojekt om samhällskommunikation för hållbar utveckling. Utöver Språkrådets representanter ingår följande medlemmar i Hållbarhetstermgruppen under hösten 2022:

  • Hanna Berheim Brudin, Naturskyddsföreningen
  • Johan Krüger, Naturvårdsverket
  • Anna Liljemalm, Forskning & Framsteg
  • Sofia Malmgård, facköversättare
  • Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Centre
  • Gustav Strandberg, SMHI Rossby Centre
  • Sverker Sörlin, Historiska studier, KTH
  • Anna Volckerts, Klimatpolitiska rådet