Projektet Dialektutjämning i Västsverige

Undersökning av dialektutjämningen i Västsverige. Projektet är avslutat.

Få människor talar traditionell dialekt i Sverige idag. Under 1900-talets senare hälft har dialekterna utjämnats och på flera håll verkar regionala varianter utvecklas. I Västsverige är situationen speciell med påverkan både från standardsvenska och göteborgska. Därför var projektets syfte att undersöka språkförändring i ett område som innefattar Göteborg, de närliggande regioncentren Uddevalla, Trollhättan, Borås, småstaden Skara lite längre bort samt en del mindre orter och landsbygd mellan dessa städer.

Frågor

Frågor vi ställde var:

  • Hur såg dialekterna ut ca 1950?
  • Hur har de förändrats?
  • Hur långt har göteborgskan spridits?
  • I hur hög grad lever gamla dialektdrag kvar idag?
  • Är det övervägande standardsvenska eller göteborgska som tar över?
  • Kan man se tendenser till västsvensk regionalisering?
  • Kan dialektanvändning knytas till lokal eller regional identitet?

De traditionella dialekterna undersöktes via äldre arkivinspelningar, dagens dialekter dokumenterades i nyinspelningar. Analysen inriktades främst mot fonologisk, lexikal och prosodisk nivå. Med samtalsanalytisk metod ville vi också förnya det sociodialektologiska perspektivet och undersöka när och hur dialektdrag används i samtal och vilken funktion dessa har.

Vi analyserade språkförändringarna med ett språkexternt perspektiv där samhällelig förändring som urbanisering, mobilitet, industriexpansion, infrastruktur och utbildningsmöjligheter kopplades till språklig variation.

Projektfakta

Finansiering
Riksbankens Jubileumsfond beviljade 2006 forskningsmedel till detta projekt under tre år.

Resultat/kunskapsförmedling
Publikationen Dialektutjämning i Västsverige.