Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

Isof har sedan den 12 maj 2021 i uppdrag av regeringen att vidareutveckla myndighetens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken.

Om uppdraget

Den 4 september 2020 lämnade Isof till regeringen ett förslag till handlingsprogram Pdf, 2.8 MB. om totalt 81 insatser för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Inom det nya uppdraget ska myndigheten vidareutveckla sitt förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Detta innebär att vi ska:

  • Närmare redogöra för vilka förutsättningar de olika språken har och vad som krävs för att vända den negativa trenden. Redogörelsen ska inkludera en beskrivning av hur språkvarden för de olika språken bedrivs idag.
  • Motivera hur förslagen, utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, kommer att bidra till revitalisering for de olika språken.
  • Redogöra för ytterligare erfarenheter från andra länder och närliggande processer som är relevanta för lämnade förslag.

Syftet med uppdraget är att ge regeringen underlag till ett strategiskt och långsiktigt handlingsprogram som bidrar till att bryta den pågående språkbytesprocessen och till att revitalisera minoritetsspråken. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 september 2021.

Öppet samråd om förslag ur handlingsprogrammet

Inom uppdraget ska Isof välja ut sex förslag ur handlingsprogrammet som vi bedömer är viktigast att genomföra för varje språk. Tre av förslagen ska vara genomförbara på kort sikt och tre på lång sikt.

Vi välkomnar alla som har en anknytning till finska, jiddisch, meänkieli och romska att lämna in synpunkter till oss på vilka åtgärder som bör prioriteras. Här nedan finns information om hur detta går till.

Så här lämnar du dina synpunkter

1. Ladda ner det Exceldokument som är aktuellt för det språk du har anknytning till. Du kan ladda ner ditt dokument genom att klicka på en knapp för ditt språk.

2. Läs förslagen och markera de sex förslag du tycker bör prioriteras med ett X i Exceldokumentet. Skriv sedan en kommentar som motiverar ditt val.

3. Spara exceldokumentet på nytt och skicka filen till minoritetssprak@isof.se senast den 15 juni 2021.

Obs! Skol- och utbildningsfrågor är inte med bland förslagen. Regeringen har redan givit Skolverket i uppdrag att titta på dessa. Regeringen bereder också frågan om språkcentrum, så det förslaget är inte heller med.