Aktuella utlysningar

Här hittar du aktuella utlysningar för bidrag till minoritetsspråken.

Mer information om ordinarie utlysning av bidrag till stöd för de nationella minoritetsspråken finns på sidan Bidrag till minoritetsspråken. Öppnas i nytt fönster.

Extra utlysning för pedagogiska material

Ansökningsperiod: 24 augusti 2021–11 oktober 2021

Hösten 2021 har Isof fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Nu finns nya medel (totalt 1,8 miljoner kronor) att söka för framtagande av pedagogiskt material i de nationella minoritetsspråken.

En referensgrupp kommer tillsammans med Isof att ta beslut om vilka ansökningar som beviljas projektmedel. Beviljade bidrag rekvireras under 2021 men medlen kan användas under hela projekttiden.

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer och stiftelser som inte är statliga eller kommunala. Verksamheten ska bedrivas i Sverige och utan vinstsyfte.

Det går även bra att ansöka om bidrag tillsammans med andra föreningar, organisationer, stiftelser eller kommuner. Däremot lämnas inte bidrag till enskilda personer, enskilda firmor eller aktiebolag.

Vad kan man söka för?

Man kan exempelvis söka bidrag till lön för den eller de personer som skriver, illustrerar, formger, programmerar, korrekturläser eller granskar det pedagogiska materialet. Bidraget kan också ges för inköp av foton eller teckningar. Man kan inte söka bidrag för att trycka materialet, då materialet ska läggas ut som pdf för kostnadsfri nedladdning på Isofs webbsida.

Ansökningsblankett

Mer information inför framtagning av pedagogiskt material

Målgrupp för pedagogiska material

Målgrupper för det pedagogiska materialet kan vara barn, ungdomar och vuxna i olika lärsituationer och på olika nivåer av språkinlärning. Materialet kan lämpa sig för modersmålsundervisning, men också vara kursmaterial för vuxenundervisning (till exempel folkhögskolekurser, studiecirklar, yrkesspråk), handledningar eller för andra sammankomster där språket lärs ut. Bidrag kan sökas för årskursmaterial, träningsmaterial, övningar, spel som kan publiceras som pdf eller för digitala lärmaterial som webb- eller mobilapplikationer men också för lärar-/kursledarmaterial eller andra pedagogiska material.

Möjligt att söka bidrag för befintliga material

Det går att ansöka om bidrag för ett redan skrivet material som används i lärsituationer, men som inte är utgivet på förlag.

Fokus på mottagaren är viktigt

Tänk på att materialet ska vara lätt att använda både för andra lärare/utbildare/kursledare och för eleverna/kursdeltagarna. En bra struktur på materialet är viktigt. Behövs det instruktioner till läraren/kursledaren? Skriv ett förord eller en kort manual/lärarinstruktion.

Om materialet är framtaget tidigare, gå igenom det och tänk på att andra utbildare ska kunna följa det, och gör de ändringar som behövs, i exempelvis instruktioner. Lägg gärna in ett förord som beskriver hur man ska kunna arbeta med materialet, alternativt ta fram en kort lärar-/kursledarinstruktion som passar till.

Om materialet är digitalt, tänk på att det ska vara självinstruerande och att det är anpassat för den tänkta målgruppen.

Granskning är obligatoriskt

Alla material som publiceras på Isofs hemsida ska vara granskade av minst en utomstående modersmålslärare eller annan pedagog. Det innebär att en eller flera modersmålslärare eller pedagoger i språket ska läsa igenom materialet och komma med kommentarer till författaren. Det kan vara kommentarer om språklig nivå, om pedagogisk nivå, progression, fel som bör rättas och så vidare. Även material som redan används av författaren för att lära ut språket ska granskas av en annan modersmålslärare eller pedagog.

Föreningen som ansöker om bidraget ansvarar för att materialet håller en god nivå och lämpar sig för undervisning.

Formgivning och bildsättning

Materialet bör ha en tilltalande och tillgänglig form och vara lätt för en elev att använda. Materialet får gärna innehålla foton eller teckningar, men dessa måste föreningen ha dokumenterad rättighet att publicera i det pedagogiska materialet. Det finns gratisbilder att använda på olika sajter på internet, och det går också att ansöka om pengar för just köp av fotografier. Isof kan hjälpa till med kontakter till en formgivare och en bildredaktör som sköter arbetet med att formge eller bildsätta materialet. Tänk då på att räkna in kostnaden för det arbetet i kalkylen i ansökan.

Rättigheter till materialet

Det inlämnade materialet tillhör författaren/författarna enligt upphovsrättslagen. Om man vill använda en text som någon annan skrivit, till exempel ett utdrag ur en bok eller tidning, måste man ha tillstånd från den personen eller det förlag som ger ut boken. Det ska framgå längst bak i manus vem som äger texten. Har författaren skrivit materialet tillsammans med någon annan måste det finnas godkännande från medförfattaren. Vill man återanvända en tidigare publicerad text som författaren själv har skrivit, måste författaren garantera att hen har rätten att publicera den.

Alla fotografier eller illustrationer måste listas i en förteckning där det framgår varifrån de kommer och att rättigheter att använda dem i materialet finns.

Detta gäller alla typer av pedagogiskt material, såväl pdf som webbsidor och appar.

Inlämning av materialet

När materialet är klart och godkänt av föreningen skickas det in till Isof i lämpligt format (till exempel som wordfil, pdf eller digital app) till revitalisering@isof.se. Efter godkännande av Isof laddas materialet upp på Isofs webb. Sedan ska föreningen redovisa användningen av bidraget på Blankett för redovisning av mottagna medel pedagogiskt material Word, 75.2 kB, öppnas i nytt fönster. senast två månader efter godkännandet.

Publicering

Samtliga material kommer att publiceras på Isofs webbsida för gratis nedladdning för användare.

Förbehåll

Isof kommer att granska materialet och förbehåller sig rätten att kräva att vissa ändringar genomförs om vi anser att det behövs för att materialet ska hålla god kvalitet. Isof förbehåller sig också rätten att inte publicera materialet om vi anser att det av olika skäl inte håller nödvändig kvalitet.