Nyhetsbrev 8 språkcentrum

Isof fortsätter med sitt uppdrag att etablera nationella språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Här kan du läsa vad som hänt sedan april vid språkcentrumen samt om planerna inför hösten.

Projekten börjar ta form

Etableringsfasen för språkcentrumenheten har fortsatt med mål- och strategiarbete. Alla fyra språkcentrumen samlades i Kiruna i juni för att lära sig mer om meänkieli och dess varieteter. Under vistelsen i Kiruna diskuterade språkcentrumen även gemensamma mål och strategier framåt.
Alla språkcentrumen har påbörjat projekt som på olika sätt främjar språkrevitalisering. Projekten har sin grund i den kontinuerliga behovsinventering bland språkbärarna som genomförs på respektive språkcentrum. Nedan kan du läsa om några av de pågående projekten.

Finska

Språkcentrum finska vill skapa en aktuell lägesbild över finskspråkig verksamhet i förskolan. Syftet med projektet är att kartlägga i vilken omfattning kommunerna som ingår i finskt förvaltningsområde erbjuder utbildning som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Projektet syftar även till att göra en översyn av hur kommunerna når ut med information om rätten till förskola på finska. Projektet genomförs som ett led i språkcentrumets utveckling av stödinsatser som främjar det finska språket i förskolan och därmed även i hemmet.

Språkcentrum finska arbetar även med ett läsfrämjande projekt. I Läs på finska-projektet skapas en webbplats där information om olika typer av läsfrämjande metoder och befintliga läsfrämjande aktiviteter hos andra aktörer samlas. Språkcentrum finska ska även vidareutveckla en metod som skapats i Finland, nämligen Lukumummi ja -vaari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Läsmormor och -morfar), för att användas i sverigefinsk kontext.

Jiddisch

Jiddisch i hemmet är ett projekt vars syfte är dels att sprida information om språköverföring i flerspråkiga familjer dels erbjuda konkreta verktyg för familjer som vill komma igång med språkrevitalisering i vardagen. Att föra jiddisch vidare till barnen är inte en självklarhet, särskilt om föräldrarna själva inte har jiddisch som modersmål. Språkcentrum vill genom projektet stödja familjerna i denna process.

Ledarstöd är ett annat projekt som Språkcentrum jiddisch har initierat. Projektets mål är att stödja föreningar och enskilda som vill anordna kurser eller andra språkfrämjande aktiviteter, så att det ska vara lättare att komma igång. Språkcentrumet ska bland annat anordna föreläsningar och ta fram olika typer av stödmaterial för kursledare.

Meänkieli

Fika på meänkieli är ett projekt som syftar till att ta fram metodmaterial genom att anpassa handledningen Fika på finska för meänkieli och dess varieteter. Utanför Tornedalen och Malmfälten finns det få arenor där meänkieli och dess varieteter hörs och används. Språkcentrum meänkieli vill därför stödja föreningar och andra aktörer att starta och driva språkstärkande aktiviteter. Handboken som tas fram kan användas av de som vill starta en samtalsgrupp för alla åldrar, exempelvis i form av språkcafé.

Språkcentrum meänkieli har under våren arbetat med att tillgängliggöra sånger och ramsor på meänkieli. Ramsorna och sångerna är skapade av Linnéa, Märta och Karin Nylund, och kompletterar ett läromedel i meänkieli som är framtaget av samma upphovspersoner. Sångerna och ramsorna har hittills funnits tillgängliga som cd-skiva. För att fler ska kunna ta del av dem har Isof gjort en överenskommelse med utgivaren Pajala kommun om att överföra text- och ljudfilerna till Språkcentrum meänkielis webbplats.

Romska

Språkcentrum romska håller tillsammans med Språkcentrum jiddisch på att ta fram en spelbox för språkinlärning. Spelboxen kommer att vara digital och spelen är tänkta att kunna användas såväl i hemmiljö som i skolundervisning, föreningsliv och studiecirklar. Spelen är enkla att lära sig och kända för en bred allmänhet. Den språkliga svårighetsgraden i spelen varierar men fokus ligger på nybörjare.

Språkcentrum romska arbetar även med att skapa en utställning. Målet med utställningen är att öka kunskaper om det romska språket. Genom en bred spridning av utställningen i Sverige vill språkcentrumet synliggöra språket och därmed också stärka språkets ställning.

Inspirationsdagar och invigningar

På hösten kommer språkcentrumen att anordna publika event för att fira sin verksamhet som kommit igång efter etableringsfasen. Språkcentrum finska anordnar en inspirationsdag för pedagoger den 16 augusti i Stockholm. Språkcentrum meänkieli har invigning den 31 augusti i Kiruna med program för skolbarn på dagtid och på kvällen för språkbärare, intressenter och allmänhet. Språkcentrumet planerar även inspirationsdagar för pedagoger, den första äger rum den 29 september i Pajala.

Den 10 oktober firar Språkcentrum romska sin verksamhet med en inspirationsdag i Stockholm med presentation av språkcentrumets uppdrag, intressanta föreläsningar och kulturaktiviteter. Språkcentrum jiddisch planerar också för en inspirationsdag till hösten, mer information om detta kommer i höstens första nyhetsbrev i början av september och via språkcentrumets digitala plattformar.

Då språkcentrumen har ett nationellt uppdrag kan man följa delar av alla event även digitalt.

Webbplats

Uppbyggnaden av språkcentrumens nya webbplats pågår med bland annat framtagande av texter på respektive språk. Den nya webbplatsen kommer att lanseras till hösten.

Koordinering av insatser

Språkcentrumen har fortsatt att informera om sitt uppdrag och träffat både målgrupper och myndigheter och andra aktörer som har olika typer av regeringsuppdrag att främja de nationella minoritetsspråken. Meningen är att diskutera uppdragen för att göra avgränsningar och samtidigt hitta samarbetsmöjligheter.

Styrgruppsmöten

Styrgrupperna har haft flera möten digitalt och fysiskt. Den 12 - 13 oktober kommer alla styrgrupperna att återigen samlas i Stockholm för att diskutera både pågående projekt och arbetet framåt. Ett ytterligare gemensamt diskussionsämne är Isofs uppdrag att, inom ramen för arbetet med språkcentrum och i dialog med Sametinget, ta fram indikatorer som gör det möjligt att följa minoritetsspråkens utveckling över tid.

Rekryteringarna

Rekryteringen av språkfrämjare i meänkieli i Kiruna har avslutats och två språkfrämjare kommer att börja sina anställningar i Kiruna i slutet av augusti. Alla de fyra språkcentrumen kommer även att söka och anlita personer för olika typer av tidsbegränsade uppdrag. Isofs lediga jobb hittar du här.

Kontaktuppgifter

Du når språkcentrumen via e-post:

 

Vi vill tacka för det stora engagemanget som finns för språkcentrumens verksamhet och önska en solig sommar!
/Harriet Kowalski, avdelningschef för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk och Elina Majakari, enhetschef för språkcentrum

 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev om språkcentrumarbetet? Läs mer om hur det går till och anmäl dig till nyhetsbrevet!