Isof får i uppdrag att inrätta nya språkcentrum

Regeringen har gett Isof i uppdrag att inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska. Uppdraget är en del av en historiskt stor satsning på nationella minoritetsspråk.

Tidigare under hösten aviserade regeringen en stor satsning på att förstärka arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken. I satsningen ingick genomförande av ett handlingsprogram för språken samt att språkcentrum skulle inrättas. Nu har regeringen beslutat att Isof ska inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska.

Beskedet är mycket efterlängtat och välkommet. Situationen är allvarlig och kräver snabba och omfattande insatser. Beslutet innebär att det skapas helt nya möjligheter att ge direkt stöd till språkbärarna och främja språkens fortsatta överlevnad i Sverige, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

I den rapport som Isof redovisade till regeringen 2019 lämnades förslag på inrättande av språkcentrum för finska i Uppsala, för jiddisch i Stockholm, för meänkieli i Kiruna och Övertorneå samt för romska i Stockholm. Förslagen kring placering, bemanning och styrning och inflytande för de olika språkcentrumen togs fram efter omfattande samråd med organisationer och språkbärare för de nationella minoriteterna.

Nu påbörjas det viktiga arbetet med att planera och organisera språkcentrumen, vilket fortsatt kommer att ske i samråd med berörda organisationer och språkbärare.

Om språkcentrumutredningen

 I juni 2018 fick Isof i uppdrag av regeringen att utreda hur språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan organiseras. En första delredovisning lämnades i februari 2019, med förslag på inrättande av språkcentrum för finska och meänkieli. I oktober samma år lämnade Isof in en slutredovisning med förslag på inrättande av språkcentrum för jiddisch och romska.

Läs delrapport Språkcentrumutredningen 2019 Pdf, 413.6 kB.

Läs slutrapport Språkcentrumutredningen 2019 Pdf, 478.6 kB.

Kontakt

Martin Sundin
Generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen (Isof)

Ann Heimer
Stf generaldirektör Isof och projektledare för arbetet med att inrätta språkcentrum

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!