Enkät språkcentrum

Nu vill vi samla in synpunkter och idéer om språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska. Hjälp oss att utveckla verksamheten och svara på frågorna i vår enkät.

I samband med delarapporteringen av uppdraget att etablera språkcentrum vill Isof genom samråd samla in synpunkter och idéer om verksamheten så här långt. Alla frågor är naturligtvis frivilliga att besvara. Om du inte vill besvara en fråga kan du hoppa över den och gå till nästa.

Lämna dina svar senast den 4 december.

Bakgrund

Isof fick i december 2021 regeringens uppdrag att under perioden 2022–2024 etablera språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska.

Språkcentrumen ska aktivt främja och stimulera ökad användning av minoritetsspråken i samhället, bistå med sakkunskap, utveckla metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta språken samt sprida kunskap om revitalisering. Språkcentrumens arbete ska utgå från språkbärarnas behov av revitaliseringsinsatser.

Under 2022 och första halvåret av 2023 har språkcentrumen inrättats inom ramen för Isofs verksamhet och under 2023 har de första projekten och aktiviteterna inletts.

1. Tillhör du en nationell minoritet?
1. Tillhör du en nationell minoritet?3. Har du kommit i kontakt med något av språkcentrumen för finska, meänkieli, jiddisch eller romska?
3. Har du kommit i kontakt med något av språkcentrumen för finska, meänkieli, jiddisch eller romska?4. Om ja, hur har du kommit i kontakt med språkcentrumens verksamhet?
4. Om ja, hur har du kommit i kontakt med språkcentrumens verksamhet?