Isof föreslår två nya språkcentrum

I en rapport till regeringen föreslår Institutet för språk och folkminnen (Isof) att två nya språkcentrum ska inrättas på myndigheten. Ett för finska i Uppsala och ett för meänkieli som placeras i Kiruna och Övertorneå.

I juni 2018 fick Isof i uppdrag av regeringen att utreda hur språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan organiseras. I den första delrapport som nu lämnats in konstaterar Isof att språkcentrum är en bra modell för språkrevitalisering. I rapporten finns konkreta förslag på hur språkcentrum för finska och meänkieli ska organiseras, finansieras och bemannas.

Rapporten lyfter bland annat fram att det är viktigt att placera språkcentrumen nära språkbärarna ute i samhället, eftersom det är där den utåtriktade verksamheten huvudsakligen ska genomföras. Hälften av landets finsktalande bor i eller i närheten av Mälardalen och där finns också centrala institutioner för forskning och utbildning i finska. När det gäller meänkieli talas de mest hotade varieteterna i Malmfälten medan den dominerande varieteten finns i Tornedalen, vilket gör det naturligt att placera språkcentrumet för meänkieli i Kiruna (Malmfälten) respektive Övertorneå (Tornedalen).

Förslagen har tagits fram efter möten och samråd med berörda organisationer och språkbärare. Mötesdeltagarna har varit tydliga med att språkcentrumen bör ha en statlig myndighet som huvudman för att åstadkomma stabilitet, kontinuitet och långsiktighet i språkrevitaliseringsarbetet.

Det passar väl in i myndighetens generella uppdrag inom området nationella minoriteters språk och kultur och vårt övergripande språkvårdsarbete, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

I regeringsuppdraget ingår också att utreda förutsättningarna för språkcentrum eller motsvarande funktioner för de nationella minoritetsspråken jiddisch och romani chib. Som särskild utredare för uppdraget har myndigheten anlitat Ingrid Johansson Lind. En slutredovisning ska ske senast den 1 oktober 2019.

Läs hela rapporten på vår webbplats: Språkcentrum för nationella minoritetsspråk – Delrapport 1 februari 2019 Pdf, 413.6 kB.

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!