Tillsammans: Föreningsliv

I samband med demokratiåret 2021 ville Isof dokumentera och synliggöra de vardagliga aspekterna av svenskt föreningsliv, som har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska samhället.

Webbfrågelistan är avslutad.
Webbfrågelistan stängdes i oktober 2021, och ett sjuttiotal svar skickades in.

Bildblock olika föreningsaktiviteter, till exempel fotboll, ridning och schack.

Om webbfrågelistan

Vi var intresserade att få kunskap om hur engagemanget i föreningar ser ut och har sett ut, vilka drivkrafterna är och vad föreningarna betytt för de involverade personerna, lokalsamhället och – i förlängningen – Sverige. Varför väljer så många att lägga stora delar av sin fritid på ideellt arbete? Vad betyder det för dem? Vad anser de att det ger samhället? Hur tycker de att samhället ser på denna insats? Vad händer om eldsjälarna blir färre och färre?

Frågor som ställdes i webbfrågelistan

Om föreningen eller föreningarna
Är du, eller har du varit, med i någon förening? Om du varit, eller är, engagerad i flera föreningar, välj om du vill berätta om en eller flera av dem. Hur fick du kännedom om föreningen/föreningarna och hur kom det sig att du engagerade dig?

Din roll och kännedom om föreningen
Vad gör du i föreningen? Har du eller har du haft någon roll i föreningens styrelse? Vilken? Är du, eller har du varit, tränare, ledare, funktionär eller liknande? Hur ser du på ditt inflytande och din roll? Hur har du lärt dig om föreningen? Hur mycket tid lägger du på ditt engagemang?

Aktiviteter och svårigheter
Hur arbetar ni inom föreningen? Hur ofta ses ni och hur går det till? Vad gör ni när ni ses? Vilka aktiviteter sker i föreningen? Hur planeras och genomförs de? Hur går det till när beslut tas i föreningen? Hur hanteras olika viljor och meningsskiljaktigheter, om sådana finns? Hur beslutas om hur föreningskassan ska användas och vilka som ska arvoderas?

Förändring och framtid
Har du idéer om hur du skulle vilja förändra föreningen? I så fall, vilka? Om du har idéer om förändringar eller hjärtefrågor du brinner för, hur för du fram dem? Har ni i föreningen gemensamma framtidsplaner? Hur har ni, i så fall, kommit fram till dessa?

Erfarenhet och motivation
Vad motiverar dig i ditt engagemang? Vad vill du förmedla till oss angående ditt och andras engagemang? Berätta gärna om händelser, erfarenheter och upplevelser relaterade till ditt föreningsliv!