Love dinimo e minoritetickone šibenge

Sako berš del o Isof love e föreningo ando Švedo so keren projektura e nationelna minoritetonge šibenca. De kon šaj mangel kadala love taj sar žalpe?

Kon šaj mangen?

E love šaj mangen e organizaciovura taj stiftelsura so naj themeske vadj komunoske, taj so kerel projektura bikodo te rodel preles, taj si ando Švedo.

Vi šaj mangen e love avere föreningonca, organizaciovonca, stiftelsonca vadj komunonca. De či delpe love e korkorikane ženenge, aktiebolagoske, firmenge bi organizaciovoske numeresa vadj penge butjarenge sitjarimaske.

Pe sos šaj mangen?

Projektoske love delpe

  • projekto soske si o cilo te zurarel a šibako kompetenco (te ginen, iskirin, vorbin taj te hatjaren i šib)
  • inzaco ke hodj te bararen o žanimo pa e majbut šibimo, i šib sar kulturako inkerim vadj hodj majdur te den i šib maškar e generaciji.

Taj si inke specialno mangimo so si ando manglimo (ansöka).

Kana šaj mangen?

E manglimasko periodo si mindig sako berš maškar o decemberi taj maškaral o januari so avel o berš.

Sar mangen?

O manglimo (ansökan) si pe ek blanketo so bišavelpe ka o Isof maj palal po paluno manglimasko djes. O manglimo (ansökan) si švedicka.

Phendimo pa e love

E Isofos si jekh specialno referensgrupa so gindoj pa e manglimata (ansökningarna) taj phenel sar te ulaven opre e love. I paluni vorba phenel e rajipesko generalnodirektori. Kana gataj sar keren e mangimatonca (ansökningarna) bišaven email sakonenge so mangline. Jekh lista pa kodala kas dine love publicalijpe vi khate pe e Isofoski rig.

Te redovizalin e love

Jekh organizaciovo vadj stiftelse kas dine love site sikavel jekh ekonomicko redovizningo pi dini vrama.

Khate šaj gines majbut

Khate pe e weboski rig šaj gines švedicka majbut ke hodj sar šaj mangelpe taj redovizalin e love, šaj les tele (ladalis) tele e manglimasko blanketo (ansökningsblankett), dikh o aktuelno manglimasko periodo (ansökningsperiod) taj šaj dikhes kas dine love taj vi si laše eksemplura.

Bidrag till minoritetsspråken