Områden i teckenrummet

I det här avsnittet beskrivs hur mentala föreställningar skapas i en typisk informativ text.

När den tecknande vill informera om eller meddela något (faktatexter, argumenterande texter), så kan hen skapa ett område någonstans i teckenrummet som skapar en mental föreställning hos mottagaren, som kopplar ihop det hen talar om. Det man talar om kan vara både abstrakt och konkret; det kan handla om personer, föremål, ämnen, grupper, tidpunkter osv. Området är i sig osynligt men i den mentala föreställningen hos mottagaren representerar det osynliga området något. På det sättet kan efterföljande tecken, till exempel utpekande verb, riktas mot området. Det osynliga området får då funktionen av referenspunkt i teckenspråkstexten.

För att skapa en mental föreställning för ett område som ska kopplas ihop med en referent så måste den tecknande först introducera referenten genom en nominalfras (om referenten inte nämnts tidigare). Om exempelvis tecknet PAPPA utförs ihop med ett annat tecken som har egenskapen att kunna riktas, till exempel genom en bestämningspekning mot höger sida, så skapas en referenspunkt i området. Man skapar då en mental föreställning som är kopplad till området, så att mottagaren i fortsättningen förstår att riktningen till höger kopplas ihop med pappa. Den tecknande riktar därefter efterföljande tecken, till exempel det utpekande verbet FRÅGA-NÅGON, mot området på höger sida, vilket då refererar till pappa och visar att frågan är riktad till honom. Se exemplet PAPPA PRO-höger PRO-1 FRÅGA-NÅGON-höger (’jag frågar pappa’).

Exemplet Texten om Volvo och BMW är ytterligare ett exempel på hur områden kan skapas och användas som referenspunkter i teckenrummet. Det är en kort teckenspråkstext som handlar om två olika bilar: Volvo och BMW. I textstrukturen delas dessa två bilar upp på var sin sida för att man ska kunna göra hänvisningar till dem. Det är inte bara för hänvisningens skull, utan det är också för att göra textens struktur tydligare för mottagaren.

Texten startar med FINNS TVÅ OLIKA BILAR som introducerar textens innehåll. Den tecknande har då ögonkontakt med mottagaren. Därefter kommer tecknet VOLVO med förändrat läge genom att det istället utförs på vänster sida om den tecknande. Huvudet och blicken följer också med i riktningen. Då skapas ett område till vänster för Volvo. Sedan görs samma sak med tecknet BMW på höger sida. På det här sättet skapas två områden som representerar två olika saker: en Volvo på vänster sida och en BMW på höger sida. Därefter kan den tecknande anpassa efterföljande tecken mot de två områdena. Man kan också se i texten hur överkroppen, huvudet och blicken anpassas efter dessa två områden. Texten och dess innehåll skapar då en mental föreställning där ett område ses som en referenspunkt i texten.

Exempel

PAPPA PEK-höger PRO-1 FRÅGA-NÅGON-höger (’jag frågar pappa’)

Texten om Volvo och BMW

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen

Referent

I våra texter förekommer begreppet referent. Referent betyder här en företeelse i verkligheten som ett språkligt uttryck refererar till eller syftar på (källa: Nationalencyklopedin Länk till annan webbplats.).