Novinencalil 4 čhibiakro centrum

Te 2022 dorešča Isof te zadanio kaj te začhuvel nacjonalno čhibiakro centrum dre mnejšoščakre čhibia finsko, jiddisch, meänkieli i romska. Kaj začhudžam čenšč isis skupiono pe dialogo, kaj te vyznačinel grupa kaj isi te žondžinel, te rekrutynel manušen kedo buty i terakhel šteto isi juš pravie zakončono. Juš pe ješen 2022 rozpočninela pes nacjonalno čhibiakro centrum do neve pracovnikenca i šefenca pešteto.

Važna poglondy te spotkanio dialogoskre

Dre začhuiben do nacjonalno čhibiakro centrum isis dava važno kaj Isof te ligirel jek dialogo ružne manušenca kaj te dyskutynel i teskendel ružna poglondy. Jame kerdžam odphirade konsultacji dolenca kaj rakiren albo urikiren do nacjonalno mniejšoščakri čhib finsko, jiddisch, meänkieli albo romska, te mniejšoščakre organizacji, te universiteto zadaniosa kaj te kerel buty do nacjonalne mniejšoščakre čhibienca i do mniejšoščakre kordynatory dre komuny. Jame dre dasare dialogi doreščam važna myšli i pomysly pal čhibiakre centrumoskry džalalnošč te začhuiben čhibiakro centrum.

Grupa kaj žondžinel

Isof pe viosna začhudžia jek grupa kaj žondžinel dre každo čhibiakro centrum. Grupa kaj žondžinel isi tejavel expert grupa la isi važno zadanio kaj teligirel pelačho drom dre do buty kajkerel čhibiakro centrum. Každo grupa kaj žondžinel isi odoj panč te šof manuša kaj reprezentynen dolen kaj rakiren do čhib. Sare grupy kaj žondžinen len isis pieršo spotkanio i jone nadal šledžinena so pes kerel i javena jek vsparčio dre do čhibiakro centrum.

Pe jamary webbrig/strona mogines te čitinel butir pal grupy kaj žondžinen pal lengre zadani i save manuša kaj reprezentynen isi:

https://www.isof.se/vart-uppdrag/isof-regeringsuppdrag/sprakcentrum-for-nationella-minoritetssprak/nationella-sprakcentrum/nyhetsbrev-sprakcentrum/nyheter-sprakcentrum/2022-04-29-klart-med-styrgrupper-till-sprakcentrum External link.

Neve pracovniki te čhibiakro centrum

Zaloga kaj te zastartynel do nacjonalno čhibiakro centrum do pieršo kroko juš isi gotovo. Do neve pracovniki začninena peskri buty pošli mijal.

Adaj isi zakončono rekrutacja konkerela buty:

  • Čhibiakro centrum finsko-duj dole kaj rakiren do čhib isi gotova, rekrutacja džalalnoščakro lidero nani gotovo.
  • Čhibiakro centrum meänkieli te Övertorneå – jek džalalnoščakro lidero gotovo i jek dova kaj rakirel do čhib isi gotova.
  • Čhibiakro centrum meänkieli te Kiruna – jek dova kaj rakirel do čhib
  • Čhibiakro centrum romska – jek džalalnoščakro lidero i duj dole kaj rakiren do čhib.
  • Čhibiakro centrum jiddisch – duj dole kaj rakiren do čhib isi gotova. Buty jako džalalnoščakro lidero rodena pale pošli mijal.

Jame vitinas i zamangas jamare neve kolegen te Isof

Nevo odžalo te čhibiakro centrum pe Isof

Jamare štar čhibiakre centrum javena khetanes začhude pe jek nevo školono odžalo pe Isof kaj isi odphendlo pal nacjonalne mniejšoščakre čhibia i kultura. Buty jako džalalnoščakro lidero javela pe počontko milaj dostempno.

Te buty sir džalalnoščakro lidero javela Harriet Kowalski od 1lipca, joj isi kana odžaloskro lidero te čhibiakri rada. Kedy Harriet doresela peskry buty to joj lela odpoviedžalnošč dre javir faza te čhibiakre centrumoskry buty – dre faza startujonco isi te javel aš te paždžerniko. Pošli dova to javela do nevo džalalnoščakro lidero odphendlo pal čhibiakro centrum sir les tevligirel dre džipen.

Lokali i lokalno vspulpraca

Te začhuiben to Isof lija but kontakty kaj te dyskutinel vspulpraca pal lokali i vspulna pytani. Jame samys dre Övertorneå i Kiruna. Len juš isi gotova lokali te každo čhibiakro centrum:

  • Čhibiakro centrum finska dželinela lokalo te instituto pal čhib i manušengro vspomnienio dre Uppsala.
  • Čhibiakro centrum meänkieli dre Övertorneå dželinela lokalo Nordkalottens kultura -i badanioskro centrum odoj isi teš resurs biblioteka dre meänkieli začhudi.
  • Čhibiakro centrum meänkieli dre Kiruna len javela lengry baza te Malmfältens bary škola.
  • Čhibiakro centrum romska javela začhudo te Instituto pal čhib i manušengro vspomnienio(Čhibiakri rada) te Stockholm.
  • Čhibiakro centrum jiddisch te Stockholm javela začhudo te Instituto pal manušengro vspomnienio(Čhibiakri rada) te Stockholm.

Tire poglondy isi važna

Jame doceninas dobaro zangažovanio i začekavienio začhuibnasa dre do nacjonalno čhibiakro centrum. Pe jamari čhibiakro centrumwebb isof.se/sprakcentrum External link. mogines tu te čytinel sir čhija kerdy buty začhuibnasa i so isi tut pytani albo javir poglondy to mogines te kontaktynel jamen pe e-postadreso sprakcentrum@isof.se!

/AnnHeimer,
projektosty lidero te čhibiakro centrumoskri bury te Isof