Dialekter

Vi forskar och sprider kunskap om dialekter och arbetar med att samla in, undersöka, förmedla och tillgängliggöra dialektmaterial vid Isofs arkiv.

Dialektverksamheten har kompetens inom områden som dialektologi, fonetik, fonologi, morfosyntax, lexikografi, samtalsanalys, sociolingvistik och språkhistoria.

Vi samlar in och tillgängliggör arkivmaterial

Isof har dialektarkiv som är tillgängliga för alla. Du kan besöka våra arkiv, beställa fram material eller ta del av det digitalt genom våra sökbara karttjänster. Vi samlar också in samtida material inom olika forskningsprojekt och på aktuella teman genom inspelningar, frågelistor och andra insamlingsmetoder.

Vi forskar och bearbetar material

Vi bedriver forskning inom dialekter och annan språklig variation och vi arbetar även med flera långsiktiga ordboksprojekt som utgår från material i våra dialektsamlingar. Vi verkar för ökad kunskap i samverkan med andra aktörer, exempelvis andra arkiv och museer och skolor, universitet och högskolor. Vi har kompetens inom områden som dialektologi, fonetik, fonologi, morfosyntax, lexikografi, samtalsanalys, sociolingvistik och språkhistoria.

 Vi sprider kunskap

Vi sprider kunskap om dialekter på många olika sätt, till exempel genom publikationer, föreläsningar, föredrag och genom att medverka som experter i olika sammanhang. Vi förmedlar också kunskap på vår webb genom kunskapsbanker, läromedel, utställningar och bloggar.

 Vi svarar på frågor om dialekter

Vi är experter på dialekter och svarar på frågor om svenska dialekter och dialektsamlingarna i Isofs arkiv.

Kontakt och telefontider

På vår kontaktsida för frågor om dialekter hittar du kontaktuppgifter och telefontider.

Dialektbloggen

Aktuellt om dialekter