Novinencalil 3 čhibiakro centrum

Te 2022 isi Isof te začhuvel nacjonalno čhibiakro centrum dre mniejšoščakri čhib te finsko, jiddisch, meänkieli i romska i adaj dre novinengrolil mogines tu tečytinel syr buty džal te jangil. Te kvietnio i majo skupienio isis čhudo pe grupa kaj žondžinel i te pšylel neven pracovniken te jamaro čhibiakro centrum.

Zakončono isi grupa kaj žondžinel te čhibiakro centrum

Kana juš isi vykendine manuša kaj reprezentinen čhibiakro centrum i grupy kaj žondžinen zakončona. Grupy kaj žondžinen isi tejaven sir expert grupa zadaniosa kaj tesykavel drom i te pomoginel te čhibiakro centrum dre lakri buty. Grupa kaj žondžinel dre jiddisch len juš isis spotkanioskro starto a dre čhon majo teš do javire grupen kaj žondžinen javena len pierša spotkani.

Každo grupa kaj žondžinel isi ščhudi pandže te šove manušendy kaj reprezentinen dolen kaj rakiren do čhib. Jone čhen vykendine pe ciro tryn berš ale moginen te pšedlužinen maxymalnie ješče pe tryn berš. Gil sir vligirdle grupy kaj žondžinen do manuša kaj reprezentinen to lengry kompetencja i zadani isis dyskutovano i konsultovano do nacjonalne mniejšoščasa. Syr vykendasys to lijam teluvaga ružna kompetencji došviadčeni syr pravo, pedagogika i čhibiakry revitalizacja i te do nominovana lengro polončenio universitet kaj isi odphendlo pal čhib i rovnovaga maškir pleč i geografično rospientnošč.

Pe jamary webbrig/strona mogines te čytinel butyr pal grupa kaj žondžinel lengro zadanio i manuša kaj reprezentinen isi:

https://www.isof.se/vart-uppdrag/isof-regeringsuppdrag/sprakcentrum-for-nationella-minoritetssprak/nationella-sprakcentrum/nyhetsbrev-sprakcentrumI2022-04-29-klart-med-styrgrupper-till-sprakcentrum External link.

Jame nadal rekrutynas neve pracovniken

Jamen nadal isi rozmovy kanditatenca te buty sir džalalnoščakro lidero i dova kaj rakirel do čhib/prominel te čhibiakro centrum. Termino kaj te ščhuvel lila juš vygašindžia ale isi vyjontko te buty sir dova kaj rekirel do čhib/prominel- te meänkieli lokalizacjasa dre Kiruna kaj nadal isi phirado tylko te 20 majo. Teš sam te pšylel odžalosty šefos te nacjonalno čhibiakro centrum i jek odžaloskro šefo dre čhibiakri rada nacjonalno mniejšošč i švecko čhib pe migi kaj kerela buty te do nevo odžalo kerunkosa pe nacjonalno mniejšoščakri čhib i kultura.

Isof odviedžindžia Kiruna

Te 4–5 majo odviedžindžia Isof Kiruna kaj te keren jek buty khetanes dre Kiruna komun i Sametinget pal čhibiakro centrum i te dikhen lokali te do filialo čhibiakro centrum te meänkieli kaj isi dre Kiruna. Te dialogo Sametinget začnindžam te planinel kaj te keras buty sir te das vskazufki kaj te moginas te dikhel do nacjonalne mniejšoščakre čhibiengro rozvojo.

Tire poglondy isi važna

Jame doceninas do baro začekavienio i zainteresovanio kaj isi začhuibnasa do nacjonalno čhibiakro centrum i te konsultacja i vspolpraca doreščam važna mišli i pomysly syr te keras duredyr planovano buty. Javir novinencalil javela publikovano dre červco.

Pe jamary čhibiaro centrumwebb Isof.se/sprakcentrum mogines te čitinel pal buty sir džal te jangil i so isi tut pytani i javir poglondy pal jamary buty začhuibnasa čhibiakro centrum mogines jamen te kontaktynel pe e-počtakroadreso sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer,
projektoskro lidero te čhibiakro centrum buty te Isof