Välkommen till Små språk i Norden!

Med projektet Små språk i Norden vill vi arbeta för en förändring så att de små språken kan leva vidare och berika den språkliga mångfalden i Norden.

En vuxen ger en present, som ser ut som en pratbubbla, till ett barn. Båda är glada och ler mot varandra.

Illustration: Felicia Fortes.

Vi vill öka medvetenheten, intresset och kunskapen om små språk i Norden och hur utbildning och kultur kan bidra till att revitalisera och stärka de små språken. Detta gör vi genom att sprida goda exempel och utbyta erfarenheter mellan länder och språkområden i Norden. Vi arbetar också med att ta fram förslag på hur ett förbättrat nordiskt samarbete kan revitalisera och främja de små språken i Norden.

Gemensamt för de små språken i Norden är att de har någon typ av officiell status eller nationellt erkännande i sina respektive länder. Till exempel är språket samhällsbärande, ett nationellt minoritetsspråk eller ett teckenspråk. Några av språken har numerärt få talare och vissa är skyddade av den Europeiska minoritetsspråksstadgan och/eller av nationella lagar.

Gemensamt är också olika utmaningar. Flera av de små språken har inte förts vidare till nästkommande generationer eller är hotade enligt UNESCO:s definitioner på hotade språk. Vissa språk saknar språkteknologiska verktyg och andra hotas av engelskans utbredning.

Om uppdraget

Små språk i Norden finansieras av Nordiska ministerrådet och pågår 2019–2022. Isof har fått i uppdrag från Nordiska ministerrådet att samordna satsningen på att lyfta de mindre språken i Norden. Insatsen ska utveckla det nordiska språksamarbetet och bidra till att stärka både de nationella minoritetsspråken och de nordiska små språken.

Medlemmar i ad hoc-gruppen

Här är medlemmarna i den ad hoc-grupp som utsetts inom uppdraget Små språk i Norden.

Danmark
Susan Parwini (ordinarie)
Det danske Kulturministerium

Sune Weile (ersättare)
Det danske Undervisningsministerium

Finland
Leena Nissilä (ordinarie)
FD, Undervisningsråd och enhetschef, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors

Susanna Rajala (ersättare)
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors

Föräoarna
Sólvá Jónsdóttir (ordinarie)
Fagkonsulent i færøskfaget på gymnasialt niveau

Hjalmar P. Petersen (ersättare)
Prof. dr. phil. Føroyamálsdeildin, Fróðskaparsetur Føroya

Grönland
Beatrine Heilmann (ordinarie)
Specialkonsulent, Oqaasileriffik

Per Langgård (ersättare)
Chefkonsulent, Oqaasileriffik

Island
Guðni Olgeirsson (ordinarie)
Seniorrådgivare, Utbildnings, forsknings och kulturministeriet

Ólafur Grétar Kristjánsson (ersättare)
Seniorrådgivare, Utbildnings, forsknings och kulturministeriet

Norge
Daniel Ims (ordinarie)
Seksjonssjef for språkrøkt og språkrådgivning i Språkrådet

Sigve Gramstad (ersättare)
Pensjonist, fhv. (1998–2006) leder av Europarådets ekspertkomité for Den europeiske minoritetsspråkpakten

Sverige
Lars Miguel Utsi (ordinarie)
Svenska Sametingets vice styrelseordförande tillika ordförande för språknämnden

Harriet Kowalski (ersättare)
Avdelningschef för Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

Åland
Niklas Stenbäck (ordinarie)
Avdelningschef, Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen