Isofin suomen kielen blogi

Kuntoutus, varhaiskuntoutus ja ehkäisevä kuntoutus

Suomen kielessä kuntoutuksella tarkoitetaan kaikkia toimia, jotka tähtäävät toimintarajoitteisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä elämänlaadun kohentamiseen, vammautumisikään katsomatta.

Kuntoutus -sanan ruotsinkielinen vastine on v ammautumisiän mukaan habilitering tai rehabilitering. Ruotsin kielen habilitering on toimintarajoitteisten kuntoutusta. Toimintarajoitteiden syitä voivat olla syntymää edeltävät tai synnytyksen yhteydessä sattuneet vauriot, lapsuusiän sairaudet tai tapaturmat. Ruotsin kielen r ehabilitering on kuntoutusta, jota annetaan toimintakykynsä aikuis- tai nuoruusiässä menettäneelle. Syynä voi olla onnettomuus tai sairaus.Varhaiskuntoutus tarkoittaa tavanomaista vähäisempien sairausoireiden tai työkyvyn ennakoitavissa olevan heikkenemisen perusteella toteutettua ammatillista kuntoutusta eli työelämään valmentavaa kuntoutusta. Ammatillinen varhaiskuntoutus toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
Toisessa, harvinaisemmassa, merkityksessä sanaa varhaiskuntoutus käytetään vammaisten lasten lääkinnällisestä kuntoutuksesta, jonka tavoitteena on koulunkäynnin ja kasvun perusedellytysten tehostettu tukeminen.Varhaiskuntoutus on ruotsiksi tidig rehabilitering.Ammatillinen eli työelämään valmentava varhaiskuntoutus on ruotsiksi tidigarbetslivsinriktad rehabilitering.
Ehkäisevällä kuntoutuksella tarkoitetaan kaikkia toimia, jotka tähtäävät fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä elämänlaadun säilyttämiseen tai kohentamiseen. Ehkäisevä kuntoutus on ruotsiksi prehabilitering