Mitä on kielen revitalisaatio?

Kansallisten kielikeskusten tehtävänä on aktiivisesti edistää ja kannustaa kansallisten vähemmistökielten käyttöä yhteiskunnassa, tarjota asiantuntemusta, kehittää menetelmiä, joilla vahvistetaan yksilöiden edellytyksiä käyttää ja ottaa takaisin vähemmistökieliä sekä levittää tietoa kielten revitalisaatiosta.

Kielen edistämistä siten, että se voi säilyä elävänä kielenä, kutsutaan kielen revitalisaatioksi. Kansallisten vähemmistökielten revitalisointi tarkoittaa kielten takaisinottamista ja kehittämistä erilaisten, tietoisten toimenpiteiden avulla. Toimenpiteiden pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä kielten käyttöä niin yksilötasolla kuin yhteiskunnassa yleensäkin sekä edistää kansallisten vähemmistökielten ja -kulttuurien[1] siirtymistä seuraavalle sukupolvelle.

Miksi kieli voi olla vaarassa kadota?

Syynä siihen, että vähemmistökieli on uhattuna ja vaarassa kadota, on yleensä pitkäaikainen aktiivinen assimilaatio, joka on johtanut kattavaan kielenvaihtoprosessiin. Kielenvaihtoprosessi tarkoittaa sitä, että kielen puhujat ovat vaiheittain siirtyneet käyttämään toista kieltä. Kielenvaihtoprosessissa kieltä käytetään yhä vähemmän eri yhteyksissä, mikä johtaa vähitellen siihen, ettei kieli enää siirry vanhemmilta lapsille.

Toimet kielenvaihtoprosessin pysäyttämiseksi ja kääntämiseksi

Kielenvaihtoprosessin taustalla on monenlaisia historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä, ja se on vain harvoin tulosta yksilön aktiivisista kielivalinnoista. Kielen revitalisaatiossa on muun muassa tarkoitus kehittää työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan lisätä puhujien määrää, tukea kielen siirtymisestä sukupolvelta toiselle ja parantaa kielen statusta. Yksi tärkeä osa revitalisaatioprosessia on tukea puhujia siten, että he uskaltavat käyttää kieltä eri yhteyksissä.

Lähtökohdat kansallisten vähemmistökielten revitalisaatiolle

Kansallisilla vähemmistökielillä on eri lähtökohdat kielen revitalisaatiolle ja ne tarvitsevat erilaisia panostuksia. Revitalisaatiopanostusten ja -toimenpiteiden perustana tulee olla nykytilanteen arviointi, eli se, missä vaiheessa kielenvaihtoprosessia kieli on ja mitkä tekijät vaikuttavat kielen käyttöön. Samalla kuitenkin kaikilla kansallisilla vähemmistökielillä on yksi yhteinen perustava haaste, nimittäin se, että kielenvaihtoprosessin vuoksi kielten säilyminen Ruotsissa on uhattuna.

[1] Kulttuuri-termillä tarkoitetaan tässä yhteydessä yleensä tyypillisiä käyttäytymismalleja, perinteitä ja kulttuuriperintöä, ohjailevia normeja, keskeisiä arvoja ja ihanteita sekä tapoja käsittää, tulkita ja ymmärtää maailmaa. Kulttuurit ovat historiallisesti muotoutuneita, muuttuvia ja sosiaalisesti sidonnaisia yhteisöjä.