Mikäs kielirevitaliseerinki oon?

Kansalinen kielikeskus pittää aktiivisti etistää ja kannustaa kansalisitten minuriteettikielitten käyttämisen lissäintymistä yhtheiskunnassa, auttaa asiantuntemuksella, kehittää metutia ette vahvistaa yksityisitten etelytyksiä ette käyttää ja saaja takashiin kielet ja ette jakkaa tietoa revitaliseerinkistä.

Työtä ette etistää kieltä niin ette se saattaa jatkaa elämistä tulevaisuuessa kuttuthaan kielirevitaliseerinkiksi. Kansalisitten minuriteettikielitten revitaliseerinki oon ette niin ottaa takashiin ja kehittää kieliä erilaisitten tietositten toimenpioitten avula. Toimenpioitten pitkänaikhainen päämäärä oon ette lisätä kielitten käyttämistä niin intiviititasola ko yhtheiskunnassa laajemastikki ja etistää toimivan jaon kansalisitten minuriteetitten kielistä ja kulttuurista[1] seuraavalle sukupolvele.

Miksis kielelä oon riski kaota?

Syy siiheen ette minuriteettikieli oon uhattu ja riskeeraa ette kaota oon useasti pitkän aijan aktiivi assimileerinki joka oon johtanu laahjaan kielenvaihtoproseshiin. Kielenvaihtoprosessi tarkottaa ette kielen puhujat vähän kertaa menevät yli käyttämhään muuta kieltä. Kielenvaihtoprosessissa käytethään kieltä yhä pienemässä määrässä eri yhtheyksissä, mikä vähän kertaa johtaa siiheen ette kieltä ei ennää viettä yli vanhuuksilta lapsile.

Toimia ette katkasta ja kääntää kielenvaihtoprosessia

Kielenvaihtoprosessila oon perusta monessa eri histuurisessa ja yhtheiskunnalisessa faktorissa ja johtuu harvoin intiviititten aktiivistä kielenvalikoimasta. Kielirevitaliseerinki oon muun muassa siittä ette kehittää työkaluja ja metutia ette lisätä puhujamääriä, tukea kielen jakamista sukupolvitten välissä ja nostaa kielen staattystä. Yks tärkeä osa revitaliseerinkiprosessissa oon vielä ette tukea puhujia ette tulla turvalisiksi käyttämhään kieltä eri yhtheyksissä.

Lähtökohat kansalisitten minuriteettikielitten revitaliseerinkille

Kansalisilla minuriteettikielilä oon eri lähtökohat kielirevitaliseerinkille ja erit tarpheet mitä koskee toimia. Arviointi nykytilantheesta, ns siittä missä kieli oon kielenvaihtoprosessissa ja mikkä faktorit vaikuttavat kielen käyttämistä, pittää olla perustanna revitaliseerinkitoimissa ja -toimenpioissa. Samala aikaa perushaaste oon sama kaikile kansalisille minuriteettikielile, nimittäin se ette kielenvaihtoprosessi oon tehny ette kielen hengissäpysyminen Ruottissa oon uhattu.

[1] Termi kulttuuri tässä tarkotuksessa käytethään useasti tyypisilistä käytänöistä, perintheistä ja kulttuuriperinöistä, ohjaavista normista, keskisistä arvoista ja iteaalista, ja tavoista mitä mailma ymmärtää, tulkittee ja käsittää. Kulttuurit oon histuurisesti muotostetut, muuttuvat ja sosiaalisti siotetut yhtheyet.