invasiv främmande art

SVENSK TERM:
invasiv främmande art

ENGELSK TERM:
invasive alien species

ENGELSKA SYNONYMER:
invasive non-native species
invasive non-indigenous species

DEFINITION:
främmande art som genom sin etablering och spridning har negativa effekter på inhemsk biologisk mångfald, orsakar socioekonomiska skador eller skador på människors och djurs hälsa

MER OM BEGREPPET INVASIV FRÄMMANDE ART:
En invasiv främmande art har alltid förts till den nya miljön genom mänsklig aktivitet. Det kan ske medvetet, exempelvis för odling eller uppfödning, eller omedvetet, exempelvis via transportmedel. En sådan art trivs och sprids i den nya miljön eftersom den där ofta inte har naturliga fiender som håller den tillbaka. Invasiva främmande arter skadar särskilt den biologiska mångfalden och därmed tillhörande ekosystem och ekosystemtjänster, och kan även orsaka skador på infrastruktur, exempelvis på byggnader och vägar. Skadorna och arbetet med att begränsa invasiva främmande arter innebär dessutom stora kostnader.

Främmande arter som inte är invasiva, exempelvis potatis och tomat, har genom tiderna fyllt en viktig funktion i trädgårdar, i jord- och skogsbruk och för jakt. De tränger inte undan inhemska arter och orsakar inte skada. En del av de främmande arterna kan komma att bli invasiva främmande arter i takt med att klimatzonerna förskjuts. Den globala uppvärmningen får växter och djur från varmare länder lättare att etablera sig i länder som tidigare haft ett svalare klimat. Antalet invasiva främmande arter ökar i Sverige vilket, utöver klimatförändringarna, bland annat beror på ökat resande och växande världshandel.

Uttrycket invasiv art bör inte användas som synonym till invasiv främmande art. Invasiv art är ett vagt uttryck som ibland används generellt för vilka besvärliga eller oönskade växter eller djur som helst, oavsett ursprung. Se också termposten främmande art Öppnas i nytt fönster..

EXEMPEL: Den invasiva främmande arten blomsterlupin trivs i näringsfattiga och solbelysta miljöer som ofta är rika på andra arter. Med sitt växtsätt kan den ta över vegetationen helt och konkurrera ut de andra arterna. Detta leder vidare till att pollinatörer som inte är anpassade för att kunna öppna blomsterlupinens blommor missgynnas, eftersom de får svårt att hitta andra blommor att besöka. På så vis kan den biologiska mångfalden och hela ekosystem påverkas negativt av en invasiv främmande art.

SENAST REVIDERAD: 2024-02-05