främmande art

SVENSK TERM:
främmande art

ENGELSK TERM:
alien species

ENGELSKA SYNONYMER:
non-native species
non-indigenous species

MER OM BEGREPPET FRÄMMANDE ART:
Med termen främmande art avses ett levande exemplar av en art, en underart eller en lägre taxonomisk enhet av djur, växter, svampar eller mikroorganismer som introduceras utanför sitt naturliga utbredningsområde, inbegripet alla delar, gameter, frön, ägg och förökningskroppar av dessa arter samt hybrider, sorter eller raser som kan överleva och sedan reproducera sig (hämtat ur Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014)

SENAST REVIDERAD: 2023-11-14