främmande art

SVENSK TERM:
främmande art

ENGELSK TERM:
alien species

ENGELSKA SYNONYMER:
non-native species
non-indigenous species

DEFINITION:
art som på grund av mänsklig aktivitet förts från sin naturliga miljö till en ny miljö, dit den inte kunnat sprida sig på egen hand

MER OM BEGREPPET FRÄMMANDE ART:
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 definieras främmande art som 'levande exemplar av en art, en underart eller en lägre taxonomisk enhet av djur, växter, svampar eller mikroorganismer som introduceras utanför sitt naturliga utbredningsområde, inbegripet alla delar, gameter, frön, ägg och förökningskroppar av dessa arter samt hybrider, sorter eller raser som kan överleva och sedan reproducera sig'. Den definitionen är central för att avgränsa vad lagstiftningen omfattar när det gäller invasiva främmande arter. Det är exempelvis förbjudet att ta in frön av en invasiv främmande art.

Se också termposten invasiv främmande art Öppnas i nytt fönster..

SENAST REVIDERAD: 2024-02-05