Ruhtadårja unneplågogielajda

Juohkka jage juollot Isof:a ruhtadoarjjagav fert siebrijda Svierigin gudi barggi prosjevtaj ma galggi doarjjot nasjonála unneplågogielajt. Valla gut máhttá åhtsåt ruhtadoarjjagav ja gåk dav dahká?

Gut máhttá åhtsåt?

Ruhtadårjav máhtti åhtsåt lihto ja vuododime ma älla stáhtalattja jali gieldas, ja ma e ane dåjmajt ma li vuojto diehti Svierigin.

Dat aj manná buoret åhtsåt doarjjagav aktan ietjá siebrij, lihtoj, vuododimij jali gieldaj. Valla dat ij vatteduvá ruhtadårja aktunasj ulmutjijda, aktievidnudagájda, vidnudagájda organisasjåvnnånummarahtá jali barggoåhpadusá dagi.

Masi máhttá åhtsåt?

Prosjäktarudá juogeduvvi dajda

  • prosjevta majs miella la nannit giella máhtov (máhtov låhkåt, tjállet, ságastit ja dádjadit vuostasj gielav)
  • ráhtjadimev lasedit máhtov moattegielakvuohtaj, giella kultuvrraguodden jali giellajoarkka buolvas buolvvaj.

Lassen gávnnuji sierra ádnomusá ma gulluji åtsålvissaj.

Goassa máhttá åhtsåt?

Åhtsåmbåddå la juohkka jage javllamáno ja gassko ådåjakmáno boahtte jage.

Gåk dav åhtså?

Åtsålvis dagáduvvá blankehtajn mij galggá rájaduvvat Isof:aj maŋemusát maŋemus åhtsåmbiejve. Åtsålvis dagáduvvá dárogiellaj.

Märrádus ruhtadoarjjagij

Isof:a adná sierra referensjuohkusav tjadájt åtsålvisájt ja vaddá bagádusájt ruhtadårja juohkemij. Märrádussa ruhtadoarjjagij váldeduvvá fábmudagá generaldirekteras. Gå märrádus la váldedum de rájaduvvá e-poassta gájkka åhttsijda. Lissta vattedum ruhtadoarjjagij almoduvvá dánna isof.se.

Tjielggit anov doarjjagis

Organisasjåvnnå jali vuododibme mij la oadtjum ruhtadoarjjagav hähttu dan ájge mij la diededum märrádusán vaddet bajás ja tjielggit anov ruhtadoarjjagis.

Dánna máhtá ienebuv låhkåt

Dánna webbabielen gávnnuji biele dárruj gånnå dån ienebuv máhtá låhkåt gåk åhtså ja vaddá bajás anov ruhtadårjas, viedtjá åtsålvisblankehtajt, vuojnnet dálásj åtsåjájgev ja válldet oasev vattedum ruhtadoarjjagijs ja buorijs buojkulvisájs.

Bidrag till minoritetsspråken