Dåarjoe unnebelåhkoegïelide

Fïerhten jaepien Isof dåarjoem maaksa sjïere siebride Sveerjesne mij prosjektigujmie berkieh mij edtja dah nationelle unnebelåhkoegïelide dåarjodh. Gieh maahta syökedh jih guktie daam darjodh?

Gie maahta syökedh?

Dåarjomem maahta organisasjovnh jih stiftelserh syökedh mah eah staaten jallh tjïeltien tjïrrh, namhtan naan dïenesjimmie åssjelh mij Sveerjesne giehteleminie.

Gåarede aaj dåarjemem ohtsedidh jeatjah siebrieh jih organisasjovnh, stiftelserh jallh tjieltieh ektesne. Ij gåaredh oktegimsh almetje, aktiebolagh, firma namhtan organisationsnummerh jallh almetjeööhpetimmie.

Misse maehtieh syøkedh?

Prosjeektebeetnegh naemhtie juekieh

  • Prosjeekth mij åssjalommes jih daam gïelemaahtoe maahtoem nännoestidh (maahtoem jih lohkedh, tjaeledh, soptsestidh jih gïelem guarkedh.)
  • Darjome guktie maahtoem bueriedidh gellieh giïeline, gïele goh kultuvreguedtije jallh gïele lïerehtimmie maadtoe boelvigaskem.

Sjïere krïevenassh daan ohtsemasse.

Gåessie edtjieh ohtsedh?

Ohtsemeboelhke fïerten jaepien gaskoeh goeven jih gaskoeh tsiengelen asken mubpien jaepien.

Guktie ohtsieminie?

Ohtseme akten tjaalegisnie maam edtjh Isofse seedtedh minngemes ohtseme biejjien. Ohseme daaroen gïelesne.

Dåarjome nännoestimmie

Isof sjïere referensedåehkiem utnieh mij ohtseminide gïehtjiedieh jih uvtelassem buektieh guktie dåarjojde juekedh. Nännoestimmie dåarjomen bïjre dihte åejvieladtje generaledirektööre vaalta. Gåessie nännoestamme dellie seedtieh e-påastene gaajhkh dejtie mij ohtseme. Akte lästoe dejtie nænnoestamme dårjojde daan isof.se sijjesne tjaelieh.

Guktie dåarjomem nuhtjeme

Akte organisasjovne jallh stiftelse mij dåarjomem åådtjeme tjuerieh beetnege nuhtjemem vuesiehtidh jih buerkiestidh minngemes biejjien mij nännoestimmesne tjåådtje.

Daesnie maahta vielie lohkedh

Daesnie webbesne gååvnese bieliej daaroengïelesne maam maahta lohkedh guktie ohtsedh jih dåarjomem vuesiehtidh, ohtsemetjaalegem veedtjedh, ohtseme bijjide vuejnedh jih nännoestimmie ohtsemh vuejnedh jih buerie raerieh åadtjodh.

Bidrag till minoritetsspråken