negativa utsläpp

SVENSK TERM:
negativa utsläpp

ENGELSK TERM:
negative emissions

DEFINITION:
tillstånd när utsläpp av växthusgas är mindre än upptag av växthusgas

MER OM BEGREPPET NEGATIVA UTSLÄPP:
Negativa utsläpp används ofta om det resultat som uppnås i samband med koldioxidborttagning, det vill säga åtgärder för att ta bort koldioxid från atmosfären för långsiktig lagring. Exempel på sådana åtgärder är bio-CCS, återställning av våtmarker och återbeskogning.

Enligt det klimatpolitiska ramverket, som antogs 2017 av riksdagen, ska Sverige senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Termen negativa utsläpp kan verka tvetydig eftersom ordet ”negativ” i allmänspråk ofta används för att värdera något som dåligt. I detta fall står ”negativ” för något som är mindre än noll, på samma sätt som i termen negativt tal.

SENAST REVIDERAD: 2023-06-20