hyggesfritt skogsbruk

SVENSK TERM:
hyggesfritt skogsbruk

ENGELSK TERM:
non-clearcut forestry

DEFINITION:
skogsbruk som innebär skötsel av skogsmark så att marken alltid är trädbevuxen och så att det inte uppstår några större kalhuggna ytor

MER OM BEGREPPET HYGGESFRITT SKOGSBRUK:
Termen hyggesfritt skogsbruk har länge använts med olika innebörd av olika aktörer, vilket har lett till missförstånd. Definitionen här baserar sig på Skogsstyrelsens definition från 2022, som utarbetats i samråd med olika intressenter inom skogsbruket, och med hänsyn till skogsvårdslagstiftningen.

I Skogsstyrelsens definition innebär en större kalhuggen yta en yta som överskrider 0,25 hektar. Mindre kalhuggna ytor än så är alltså tillåtna även inom hyggesfritt skogsbruk.

SENAST REVIDERAD: 2023-11-21