hållbar omställning

SVENSK TERM:
hållbar omställning

ENGELSK TERM:
sustainable transformation

DEFINITION:
genomgripande förändring av ohållbara samhällssystem så att de kan fungera i enlighet med en hållbar utveckling

MER OM BEGREPPET HÅLLBAR OMSTÄLLNING:
Hållbar omställning kan ses som medlet för att uppnå hållbar utveckling på lokal, nationell och global nivå. Det innebär förändringar av de system som samhället i sin helhet är organiserat på, exempelvis det politiska systemet och det ekonomiska systemet, men även det sociala livet i ett samhälle.

Centralt för att kommande generationer ska ha möjlighet att tillgodose sina behov är att dagens människor radikalt minskar utsläpp av växthusgaser och minskar förbrukningen av naturresurser. För att detta ska kunna ske krävs en hållbar omställning av bland annat transporter, energisystem, industri, matproduktion och konsumtionsmönster, men även en förändring av attityder och levnadsvanor.

Andra uttryck som används synonymt med hållbar omställning är grön omställning, klimatomställning, hållbar transformation och hållbar transition. När det av sammanhanget tydligt framgår att det handlar om hållbar omställning används ibland kortformen omställning.

SENAST REVIDERAD: 2022-05-25