fossilgas

SVENSK TERM:
fossilgas

ENGELSK TERM:
natural gas

SVENSK SYNONYM:
naturgas

ENGELSKA SYNONYMER:
fossil natural gas, fossil gas

DEFINITION:
gas i form av brännbara, icke-vulkaniska kolväten som bildats i berggrunden genom att fossila växter, djur och mikroorganismer under miljontals år brutits ned

MER OM BEGREPPET FOSSILGAS:
Språkbruket kring fossilgas och naturgas är vacklande. Den mest etablerade termen i vissa fackspråkliga sammanhang har länge varit naturgas. Exempelvis är det naturgas som många lagtexter lutar sig mot, och termen används också i somliga normerande standarder. Termen fossilgas har dock funnits i svenskt språkbruk åtminstone sedan 1990-talet, och har börjat användas i allt större utsträckning, exempelvis av forskare, journalister och myndigheter, särskilt i sammanhang där det är relevant att skilja fossila bränslen från icke-fossila. I dag används alltså både fossilgas och naturgas för det begrepp som behandlas här.

Historiskt sett har uttrycket naturgas använts sedan 1800-talet för gas som har bildats naturligt, till skillnad från gas som har bildats på konstgjord väg. Då gjorde man ingen åtskillnad mellan gas med fossilt ursprung och gas med icke-fossilt ursprung. I dag används dock naturgas framför allt om den naturgas som har fossilt ursprung. Eftersom det har blivit mer relevant i dag att skilja mellan fossila och icke-fossila bränslen är fossilgas en tydligare term än naturgas.

I mer allmänspråkliga sammanhang förekommer ibland missuppfattningen att naturgas är samma sak som biogas. Båda förleden natur- och bio- används nämligen ofta som en signal för att något är miljömässigt hållbart. Det är dock en stor skillnad mellan fossilgas (naturgas) och biogas. Den förra bildas mycket långsamt och är icke-förnybar, medan biogas däremot är förnybar och kan användas som en del i ett relativt snabbt kretslopp. Risken för sammanblandning mellan termerna fossilgas och biogas är väsentligt mindre.

Eftersom fossilgas och naturgas används synonymt kan det vara lämpligt att exempelvis skriva ”fossilgas (även kallad naturgas)”, särskilt när målgruppen är mångfacetterad. Den som väljer att använda termen naturgas kan på motsvarande sätt skriva ”naturgas (även kallad fossilgas)”, alternativt använda den mer beskrivande benämningen fossil naturgas.

Vid översättning från andra språk bör man vara uppmärksam på vad som avses med den term som ska få en svensk motsvarighet. Det är exempelvis inte säkert att den engelska termen natural gas alltid motsvaras av det svenska naturgas. Om det är tydligt att natural gas avser gas med fossilt ursprung kan fossilgas vara ett lämpligare alternativ.

SENAST REVIDERAD: 2023-03-16