fossilgas

SVENSK TERM:
fossilgas

ENGELSK TERM:
natural gas

SVENSK SYNONYM:
naturgas

ENGELSKA SYNONYMER:
fossil natural gas, fossil gas

DEFINITION:
gas i form av brännbara, icke-vulkaniska kolväten som bildats i berggrunden genom att fossila växter, djur och mikroorganismer under miljontals år brutits ned

MER OM BEGREPPET FOSSILGAS:
Fossilgas, även kallad naturgas, består till största delen av metan och används liksom biogas som drivmedel, för att producera elektricitet och för uppvärmning. Eftersom fossilgas inte återbildas i samma takt som den används, är den en ändlig resurs och en icke-förnybar energikälla. Gasen skiljer sig på så vis från biogas, som kan produceras och användas som en del i ett relativt snabbt kretslopp. Därmed är biogas en förnybar energikälla. Vid förbränning av fossilgas frigörs dessutom en stor mängd kol till atmosfären; kol som under miljontals år legat utanför den vanliga kolcykeln. Fossilgas bidrar därmed kraftfullare till den globala uppvärmningen än vad biogas gör.

Naturgas har länge varit den mest etablerade termen i svenskt språkbruk. I takt med ökade kunskaper om hur fossila bränslen bidrar till den globala uppvärmningen har ett behov av en mer genomsynlig benämning för gasen uppkommit. Termen fossilgas har därmed börjat användas i allt större utsträckning av aktörer på olika nivåer i samhället. En nackdel med termen naturgas är att den kan sammanblandas med termen biogas, eftersom betydelserna av förleden natur- och bio- ligger nära varandra. Risken för sammanblandning mellan termerna fossilgas och biogas är väsentligt mindre.

I sammanhang där användningen står i fokus används ibland uttryck som fordonsgas eller energigas i stället för fossilgas. Flytande fossilgas benämns ibland i svenskt språkbruk med den engelska förkortningen LNG (liquified natural gas). En äldre benämning för fossilgas är jordgas. Uttrycket skiffergas används för en viss typ av fossilgas.

Notera att förled som bio-, natur- och eko- i sammanhang kopplade till hållbar utveckling ibland används för att signalera något positivt.

SENAST REVIDERAD: 2022-12-21