ekocid

SVENSK TERM:
ekocid

ENGELSK TERM:
ecocide

DEFINITION:
olagliga eller hänsynslösa handlingar som har begåtts med vetskap om att det finns en hög sannolikhet för allvarlig och antingen vida spridd eller långvarig skada på miljön som en konsekvens av dessa handlingar

MER OM BEGREPPET EKOCID:
Begreppet ekocid avser en kriminalisering av storskalig miljöförstöring, och det pågår för närvarande (juni 2022) förhandlingar om att göra ekocid till ett brott inom Romstadgan. I dessa förhandlingar utreds själva begreppet och vad som ska betraktas som kriminellt. Den definition som återges här har lagts fram av European Law Institute som ett förslag i förhandlingsprocessen, och är alltså inte någon fastslagen legaldefinition.

Ekocid myntades i slutet av 1960-talet för att beskriva den förstörelse av naturlig miljö som skedde i samband med krig. Idag används begreppet för att beskriva storskalig miljöförstöring i såväl krigstid som fredstid.

Det engelska ecocide har bildats efter samma mönster som genocide (på svenska: folkmord), där efterledet -cide har sitt ursprung i den latinska termen caedere som betyder att döda. Om ekocid inte är ett känt uttryck för de personer man kommunicerar med kan man förklara termen med det beskrivande uttrycket storskalig miljöförstöring. Ibland används benämningen miljömord i stället för ekocid.

SENAST REVIDERAD: 2022-06-29