dubbel väsentlighet

SVENSK TERM:
dubbel väsentlighet

ENGELSK TERM:
double materiality

MER OM BEGREPPET DUBBEL VÄSENTLIGHET:
Uttrycket dubbel väsentlighet används inom hållbarhetsredovisning. Det avser en princip som företag är skyldiga att tillämpa i samband med att de identifierar vilka upplysningar om verksamheten som ska ingå i deras hållbarhetsredovisning. Termen dubbel väsentlighet återspeglar att det är två perspektiv som ska beaktas: finansiell väsentlighet (hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets resultat, ställning och utveckling) och påverkansväsentlighet (hur företaget påverkar människor, samhälle och miljö).

Standarder och regelverk för att redovisa enligt principen om dubbel väsentlighet fastställs i EU:s direktiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

I språkbruket förekommer uttryck som "det dubbla väsentlighetsperspektivet" och "principen om dubbel väsentlighet". För att beskriva tillämpningen av principen används uttryck som "dubbel väsentlighetsanalys" eller ”dubbel väsentlighetsbedömning”.

Använd väsentlighet som svensk motsvarighet till det engelska materiality. Det är inte lämpligt att använda direktöversättningen ”materialitet” som svensk motsvarighet, eftersom det kan leda till begriplighetsproblem. Materialitet på svenska avser förhållandet att vara materiell eller kroppslig, vilket inte är relevant i detta sammanhang.

SENAST REVIDERAD: 2023-11-10