resiliens

SVENSK TERM:
resiliens

ENGELSK TERM:
resilience

DEFINITION:
förmåga att vid störningar eller förändringar upprätthålla grundläggande funktioner och vidareutvecklas

MER OM BEGREPPET RESILIENS:
Resiliens kan användas på olika nivåer:

  • För ett samhälle kan det handla om förmågan att klara av kraftigt och oförutsett regn eller långvarig hetta och torka. Det kan gälla allt från att skydda bostadsområden till att ge invånare stöd ekonomiskt och psykosocialt.
  • För ett ekosystem kan det innebära att om en art dör ut kan dess utrymme i ekosystemet övertas av en annan art med liknande funktion.
  • För en växtart kan det handla om förmågan att anpassa sig till ett varmare klimat.
  • För den enskilda individen kan det handla om förmågan att hantera förändrade livsvillkor som uppstår i samband med exempelvis översvämningar eller bränder.

Termen resiliens används inom många ämnesområden, och det kan därför i vissa texter vara lämpligt att förtydliga vilken typ av resiliens man avser. Inom hållbarhetsforskning används ofta social-ekologisk resiliens för att tala om ekologiska och sociala system som är ömsesidigt beroende av varandra och samverkar dynamiskt.

I vissa sammanhang översätts den engelska termen resilience med motståndskraft eller återhämtningsförmåga, men resiliens som hållbarhetsterm innefattar båda dessa förmågor och dessutom förmågan att vidareutvecklas.

SENAST REVIDERAD: 2021-11-18