United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)

FN:s expertgrupp för ortnamn, UNGEGN, arbetar med namnvård och namnplanering på internationell nivå.

Ortnamnsvård på internationell nivå bedrivs främst i FN:s regi, och i dessa sammanhang används begreppet standardisering av geografiska namn för att beskriva verksamheten. Målet är ett klart och enhetligt internationellt namnskick. En viktig delfråga utgör behandlingen av minoritetsspråkens ortnamn, vilken på nordiskt initiativ och med samiskan som exempel tagits upp i flera särskilda FN-resolutioner (1972–2007).

Sverige representeras av avdelningschef Annette Torensjö och namnvårdskonsulent Leila Mattfolk från Avdelningen för arkiv och forskning vid Isof och av utredaren Ebba Berling Åselius från Lantmäteriet.

Inom UNGEGN verkar en rad arbetsgrupper och så kallade divisioner som omfattar en grupp länder som arbetar från en gemensam utgångspunkt. Denna kan vara språklig, kulturell eller geografisk. Sverige ingår i Norden division Länk till annan webbplats., som består av representanterna för de nordiska länderna. Ett land kan vara medlem i flera divisioner.

Arbetsgruppen Working Group on Geographical Names as Cultural Heritage  Länk till annan webbplats.inom UNGEGN arbetar med frågor som rör ortnamnens roll som immateriellt kulturarv samt minoritetsspråkens ortnamn. I UNGEGN:s strategiska plan UNSD — United Nations Group of Experts on Geographical Names Länk till annan webbplats. går det att läsa vidare om uppdraget. Arbetsgruppen leds av Annette Torensjö och Leila Mattfolk är arbetsgruppens sekreterare.

Ortnamnsfrågor sedan 1959

Det första mötet i FN:s regi som handlade om tekniska rekommendationer kring standardiseringen av ortnamn hölls redan 1959. Mötet följdes senare upp av United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN), en konferens som arrangerades vart femte år, och expertgruppen United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), som träffades mellan konferenserna för att diskutera tillämpningen av de resolutioner som skrevs under på konferenserna. År 2019 omorganiserades arbetet och från och med maj 2019 träffas ortnamnsexperterna i UNGEGN för möten vartannat år. I dag består UNGEGN av över 400 medlemmar från över 100 länder.

Vid sidan av de reguljära mötena arbetar 24 geografiska/lingvistiska divisioner och nio olika arbetsgrupper med frågor som rör olika aspekter på standardisering av ortnamn. Inom UNGEGN samarbetar bland annat geografer, lingvister, kartografer och kulturvetare för att utveckla verktyg och teknologi och för att sprida kunskap om fördelarna med ett standardiserat ortnamnsbruk, men som också påminner om vikten av att man tar tillvara den kunskap om omvärlden som finns lagrad i de ortnamn som uppstått i kommunikation människor emellan. Ortnamn som immateriellt kulturarv har blivit alltmer viktigt som grund för ortnamnsvården även i ett internationellt perspektiv.