Namnvårdsgruppens rekommendationer för namn på organisationsenheter

Dessa rekommendationer utgör ett komplement till Namnvårdsgruppens rekommendationer för myndighetsnamn i Sverige och Namnvårdsgruppens rekommendationer för förkortningar av myndighets- och organisationsnamn. De här rekommendationerna är avsedda för myndigheters namnbruk, men kan även tillämpas på andra förvaltningsnivåer och i andra typer av organisationer.

Sammandrag av rekommendationerna

Tumregler

Alla organisationsenheter bör förses med ett fullständigt och språkriktigt svenskt namn som är tydligt, lagom långt, samt speglar organisationsenhetens verksamhet i möjligaste mån.

Ett bra namn bör vara enkelt att komma ihåg, förstå, skriva och uttala.

Ett namn bör helst inte påverkas av t.ex. logotyper, domännamn och e-postadresser.

Anlita gärna en expert på språk och namn när namn planeras eller ses över.

Rekommenderade former för namn på organisationsenheter

Namn på organisationsenheter bör innehålla ett led som identifierar deras plats i organisationsstrukturen, till exempel ord som signalerar att de utgör en del av något annat.

 • Exempel på sådana ord är: avdelning, division, enhet, grupp, kansli, kommission, kommitté, (kontakt)center, kontor, nämnd, område, sekretariat, sektion, stab, tjänst.

Samma organisationsord bör inte användas samtidigt på olika nivåer inom organisationen.

Skapa helst namn enligt konstruktionerna A eller B nedan. För namn som består av flera beskrivande ord eller fraser är konstruktion B ofta att föredra.

 • A
  Ekonomienheten
  Klimatstyrmedelsenheten
  Kommunikationsavdelningen
 • B
  Enheten för ekonomi
  Enheten för klimatstyrmedel
  Enheten för Östeuropa och Centralasien
  Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd

Namnet ska ha stor begynnelsebokstav. Består namnet av flera ord ska bara det första stå med stor bokstav.

 • Undantag: andra namn som ingår i namnet (ex. Enheten för Östeuropa och Centralasien).

Förkortningar och kortformer av namn på organisationsenheter

Förkortningar bör baseras på det fullständiga svenska namnet så att de blir så tydliga och begripliga som möjligt.

 • Exempel:
  FMTM (Försvarsmaktens telenät- och markteleförband)

Skapa inte ofullständiga namn

 • Exempel:
  Inte
  Enheten ekonomi utan Ekonomienheten/Enheten för ekonomi
  Inte Marknad utan Marknadsavdelningen
  Inte Strategisk kommunikation utan Enheten för strategisk kommunikation

Skapa inte namn som strider mot språkreglerna

 • Exempel:
  Inte Region Syd/region Syd utan Region syd/Södra regionen

Namn på organisationsenheter i översättning till engelska

Vid översättning till engelska bör samma konstruktionsprinciper tillämpas som för svenska namn, dvs. antingen A eller B:

 • A
  Property Management and Logistics Department (Fastighets- och logistikenheten)
  Legal Department (Rättsavdelningen)
 • B
  Department for International Development Cooperation (Enheten för internationellt utvecklingssamarbete)
  Department of Evaluation and Analysis (Avdelningen för utvärdering och analys)

På engelska skrivs namn på organisationsenheter i regel med stor bokstav på alla led utom på prepositioner och andra formord (som of, for och and). Obs! Bestämd artikel före sådana namn skrivs med liten bokstav i löptext: ”[… works at] the Department for International Development Cooperation”.

Bruket av namn på organisationsenheter

Kom ihåg att namn främst riktar sig till allmänheten. Tydliga och begripliga namn bör prioriteras.

Interna förkortningar och kortformer av namn på organisationsenheter bör undvikas i kommunikation med utomstående.

 • Extern kommunikation:
  för allmänheten: Institutet för språk och folkminnens avdelning för planering och samordning;
  för den som känner institutet: Isofs avdelning för planering och samordning;
  om institutet är underförstått: Avdelningen för planering och samordning
 • Enbart intern kommunikation:
  Planering och samordning
  PS

Ställ upp regler för användningen av ev. förkortningar och kortformer av namn i myndighetens interna och externa kommunikation.

Samverkansorganet Namnvårdsgruppen

Gruppen är ett rådgivande organ för frågor som rör svenskt namnbruk och består av representanter för ett antal myndigheter och organisationer med namnvårdande verksamhet i Sverige, Finland och EU.

Kontakt

Har du frågor om myndighetsnamn eller förslag på frågor som Namnvårdsgruppen bör ta upp? Skriv till namnvardsgruppen@isof.se.

För andra namn- och språkfrågor, kontakta namnvården eller rådgivningen i svenska.