Medlemmar

I Namnvårdsgruppen ingår företrädare för följande organisationer i Sverige, Finland och EU:

EU-institutionerna

porträtt

Sven André

Sven är översättare på rådets svenska språkavdelning i Bryssel sedan 2015.

Kontakt: Sven André

Johan Martelius

Johan Martelius

Johan är översättare vid EU:s institutioner sedan 2017, då han började arbeta vid Europaparlamentets svenska översättningsenhet i Luxemburg. Sedan 2023 är han stationerad i Stockholm som språklig handläggare vid EU-kommissionens representation i Sverige Länk till annan webbplats. där han företräder kommissionens generaldirektorat för översättning Länk till annan webbplats..

Kontakt: Johan Martelius

Institutet för de inhemska språken

Maria Vidberg

porträtt

Maria är namnvårdare vid Institutet för de inhemska språken Länk till annan webbplats., som är Finlands officiella språkvårds- och namnvårdsorgan. Institutet ger råd i namnfrågor, om såväl ortnamn, personnamn som till exempel namn på myndigheter och administrativa enheter. Språkinstitutet upprätthåller namndatabasen Svenska ortnamn i Finland Länk till annan webbplats..

Kontakt: Maria Vidberg

Institutet för språk och folkminnen

Annette C. Torensjö (ordförande)

porträtt

Annette är avdelningschef för Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala. Sedan 2004 är hon en av Sveriges representanter i FN:s expertgrupp för ortnamnsfrågor, Group of Experts on Geographical Names.

Kontakt: Annette C. Torensjö

Leila Mattfolk (webbansvarig)

porträtt

Leila är namnvårdskonsulent vid Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala. Hon är en av Sveriges representanter i FN:s expertgrupp för ortnamnsfrågor, Group of Experts on Geographical Names, sekreterare för Nordiska samarbetskommittén för namnforskning Länk till annan webbplats., samt ledamot i Ortnamnsrådet Länk till annan webbplats. och i Språkvårdsgruppen Länk till annan webbplats..

Kontakt: Leila Mattfolk

porträtt

Ola Karlsson

Ola är språkvårdare i svenska på Språkrådet. Han är bland annat nyordsredaktör, medlem i Mediespråksgruppen och redaktör för Svenska skrivregler och Myndigheternas skrivregler.

Kontakt: Ola Karlsson

Lantmäteriet

Ebba Berling Åselius

porträtt

Ebba arbetar som utredare och rådgivare i ortnamnsfrågor vid Lantmäteriet. Hon är också samordnare för Ortnamnsrådet Länk till annan webbplats., ett samverkansorgan för den nationella ortnamnsvården. Sedan 2017 är Ebba en av Sveriges representanter i FN:s expertgrupp för ortnamnsfrågor, United Nations Group of Experts on Geographical Names.

Kontakt: Ebba Berling Åselius

Nationalecyklopedin

Rebecka Randler

porträtt

Rebecka är ämnesredaktör inom humaniora (språk, litteratur, konst med mera) på Nationalencyklopedin och arbetar bland annat med språk- och textgranskning.

Kontakt: Rebecka Randler

 

Svenska institutet för standarder (SIS)

Svenska institutet för standarder (SIS) arbetar främst med standardisering på nationell och internationell nivå, och företräder Sverige i de internationella standardiseringsorganisationerna ISO och CEN.

Jonas Carlsson

Jonas Carlsson

Jonas Carlsson arbetar med språkvård, textgranskning, terminologi och översättning vid Svenska institutet för standarder.

Kontakt: Jonas Carlsson

 

Sveriges Radio

Lena Olausson

porträtt

Lena är språkvårdare vid Sveriges Radio Länk till annan webbplats., Sveriges Television Länk till annan webbplats. och UR Länk till annan webbplats. (Utbildningsradion). Hon är också medlem i Mediespråksgruppen och Språkvårdsgruppen Länk till annan webbplats..

Språkvården vid SR, SVT och UR ger råd i bland annat namnfrågor. Såväl svenska som utländska namn på orter, företag, organisationer och personer ska hanteras språkligt tillfredsställande i etermedierna både i tal och i skrift.

Kontakt: Lena Olausson

Uppsala universitet

porträtt

Johan Hedberg

Johan Hedberg är doktorand i nordiska språk vid Uppsala universitet med inriktning mot namnforskning, särskilt personnamn.

Kontakt: Johan Hedberg

porträtt

Timothy Chamberlain

Tim är auktoriserad translator från svenska till engelska. Han är översättare vid Uppsala universitets kommunikationsavdelning.

Kontakt: Timothy Chamberlain

Utrikesdepartementet

Gustaf Hansson (sekreterare)

Gustaf arbetar som översättare och terminolog vid Utrikesdepartementets språktjänst. Språktjänsten (en del av Kommunikationsenheten) bistår Utrikesdepartementet och övriga Regeringskansliet med översättning, granskning och språklig rådgivning i terminologifrågor. Språktjänsten ansvarar även för publikationen Utrikes namnbok Länk till annan webbplats..

Kontakt: Gustaf Hansson

Inbjuden expert

Henrik Nilsson

porträtt

Henrik (tidigare terminolog på nedlagda Terminologicentrum TNC) arbetar som terminolog på C.A.G Mawell AB. Henrik är sekreterare i Terminologifrämjandet och Svenska biotermgruppen. Han är även ordförande i Europeiska terminologiföreningen EAFT och expert i standardiseringskommittén SIS/TK 115 "Språk och terminologi".

Kontakt: Henrik Nilsson

Samverkansorganet Namnvårdsgruppen

Gruppen är ett rådgivande organ för frågor som rör svenskt namnbruk och består av representanter för ett antal myndigheter och organisationer med namnvårdande verksamhet i Sverige, Finland och EU.

Kontakt

Har du frågor om myndighetsnamn eller förslag på frågor som Namnvårdsgruppen bör ta upp? Skriv till namnvardsgruppen@isof.se.

För andra namn- och språkfrågor, kontakta namnvården eller rådgivningen i svenska.