Referensgrupp för svenskt teckenspråk

Språkrådets referensgrupp för svenskt teckenspråk består av 4–5 experter som träffas två gånger om året.

Referensgruppen används för diskussioner om principiella förhållningssätt i språkfrågor. Gruppens sammansättning hänger på vilket fokus som språkvården valt för den treåriga mandatperioden. För perioden 2018–2020 är offentliga översättningar på myndigheters webbplatser och språkanvändning i media i fokus.

Referensgruppens uppgift är bland annat att

  • förmedla kunskaper från forskning om hur teckenspråk används i praktiken (svensk och internationell forskning),
  • stimulera diskussioner om språkbruk och språklig variation i svenskt teckenspråk och forskning som rör språkbruket i svenskt teckenspråk,
  • fungera som en kanal mellan professionella översättare/mediearbetare och Språkrådet,
  • verka för att seminarier som rör språkbruket i svenskt teckenspråk arrangeras.

Ledamöter

Personerna som ingår i referensgruppen för svenskt teckenspråk under perioden 2018–2020 är:

  • Niclas Björkstrand, översättare och vd hos Ning AB
  • Gabriella Della Morte Pålstam, tv-producent hos Utbildningsradion
  • Krister Schönström, ämnesansvarig för ämnet Dövas och hörselskadades flerspråkighet vid Stockholms universitet
  • Maya Rohdell, översättare och utbildare hos Rohdells Tolk & Språkkonsult AB