Ortnamnsrådet

I Sverige finns ett särskilt råd för ortnamnsfrågor, Ortnamnsrådet, med hemvist vid Lantmäteriet.

I rådet ingår representanter för Isof, Lantmäteriet (ordf.), Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges hembygdsförbund, Sveriges kommuner och regioner, Trafikverket och universiteten.

Ortnamnsrådet har som rådgivande samarbetsorgan till huvuduppgift att främja en god ortnamnspolitik och har bland annat tagit fram en handledning för tolkning och tillämpning av hänsynsparagrafen God ortnamnssed, 1 kap. 4 § i kulturmiljölagen (1988:950, ändrad 2013:548).