Nationella språkbanken

Nationella språkbanken arbetar för att bygga upp en svensk e-infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap och andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språklig data.

Nationella språkbanken skapar möjligheter att forska i digitala text- och talmaterial, med hjälp av verktyg och metoder från språkteknologi och digital humaniora. Även stora mängder text- och talmaterial görs mer tillgängliga och användbara för forskare. Infrastrukturen bidrar också till att språken och språkteknologin i Sverige främjas.

Syftet med Nationella språkbanken är att utveckla en nationell e-infrastruktur för forskning baserad på språkliga data. Det handlar till exempel om forskning inom språkteknologi, språkvetenskap, digital humaniora och samhällsvetenskap, social robotik och artificiell intelligens.

Verksamheten är uppdelad i fyra delar. Språkbanken Sam som gör Isofs, Institutet för språk och folkminnens, arkivmaterial mer tillgängligt för både forskare och allmänhet. Språkbanken Text som tillgängliggör stora mängder moderna och historiska svenska texter i digital form avsedda för forskning, Språkbanken Tal som utvecklar, förvaltar och distribuerar talteknologiska resurser för svensk talforskning och svensk talteknologisk forskning samt nätverket Swe-Clarin.

Finansiering

Forskningsinfrastrukturen finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och tio universitet och myndigheter. Under åren 2018 till 2024 är Nationella språkbanken en del av Vetenskapsrådets program för forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse