Hållbarhetsterminologi

Ett projekt för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling.

Som ett bidrag till Sveriges möjligheter att nå FN:s globala hållbarhetsmål har Språkrådet initierat en arbetsgrupp för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling. Termposterna publiceras löpande i Termlista för hållbar utveckling och i Rikstermbanken. Syftet med arbetet är att underlätta kommunikation och kunskapsspridning mellan exempelvis forskare, journalister, politiker och allmänhet.

Hållbarhetstermgruppen

Arbetsgruppen samordnas av Språkrådet, och består dels av sakkunniga som representerar olika delar av kunskapsområdet, dels av aktörer som har till uppgift att kommunicera kunskapen till en bred målgrupp. I gruppen finns representanter från olika vetenskapliga discipliner, samt från myndigheter, media och intresseorganisationer. Arbetsgruppen kommer att bli bestående för att fortlöpande utveckla och uppdatera termlistan.

Deltagare

Språkrådet bidrar med språklig kompetens: Åsa Holmér och Karin Webjörn är erfarna terminologer, och Linnea Hanell är diskursanalytiker verksam inom ett forskningsprojekt om samhällskommunikation för hållbar utveckling. Utöver Språkrådets representanter ingår följande medlemmar i Hållbarhetstermgruppen under 2022:

  • Hanna Berheim Brudin, Naturskyddsföreningen
  • Jonas Ebbesson, Stockholms miljörättscentrum
  • Anna Liljemalm, Forskning & Framsteg
  • Sofia Malmgård, facköversättare
  • Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Centre
  • Eva Nordlander, Energimyndigheten
  • Gustav Strandberg, SMHI Rossby Centre
  • Anna Volckerts, Klimatpolitiska rådet