Hållbarhetsterminologi

Ett projekt för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling.

Hur ska vi på svenska tala om tipping point, decoupling och decarbonization? Som ett bidrag till Sveriges möjligheter att nå FN:s globala hållbarhetsmål har Språkrådet initierat en arbetsgrupp för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling. Syftet med arbetet är att underlätta kommunikation och kunskapsspridning mellan exempelvis forskare, journalister, politiker och allmänhet.

Arbetsgruppen samordnas av Språkrådet, och består dels av sakkunniga som representerar olika delar av kunskapsområdet, dels av aktörer som har till uppgift att kommunicera kunskapen till en bred målgrupp. I gruppen finns representanter från olika vetenskapliga discipliner, samt från myndigheter, media och intresseorganisationer. Resultatet av arbetet blir en termlista som i en första version ska publiceras och göras allmänt tillgänglig i januari 2022. Arbetsgruppen kommer att bli bestående för att fortlöpande utveckla och uppdatera termlistan.

Språkrådet bidrar med språklig kompetens: Åsa Holmér och Karin Webjörn är erfarna terminologer, och Linnea Hanell är diskursanalytiker verksam inom ett forskningsprojekt om samhällskommunikation för hållbar utveckling.